Prive ontvangst landen klussen in natura

prive ontvangst landen klussen in natura

Copyright © - Inter-IT B. Rijpe ervaren vrouwen           Amateur meiden willen seks           Geile vrouwen willen neuken! Menu   Home   Plaats advertentie   Inloggen: Genieten van jong Altijd al foto's willen zien van een jonge meid of met haar een geil gesprek willen hebben aan de telefoon of geil webcammen? In voor een snelle date en snel een financieel extraatje????????

Hey, ik ben op zoek naar een vrouw voor een seks-date. Een leuke vergoeding is geen probleem afstand is geen probleem Ook als je snel even een financieel extraatje nodig hebt, meld je dan.

Ik help jouw stuur mij een mailtje en ik neem direct contact met je op. Discretie gevraagd en geboden Robert. Kom jij financieel iets te kort en wil snel geld hebben? He dames, Heb jij zo nu en dan behoefte aan wat extra euro's? Het kan gebeuren dat je onverwacht rekeningen hebt ontvangen Stuur even een berichtje dan helpen wij elkaar. Geen rare dingen, discretie gevraagd en geboden Schaam je niet, het blijft tussen ons en gaat niemand verder iets aan.

Ik ben geen fake gr XX Telefoon: Discrete leuke man zoekt ondeugende vrouw Hoi leuke vrouw, Hier een verzorgde leuke Nederlandse man van begin veertig. De rechterlijke macht bestaat uit drie lagen: Ook in een strafzaak is het niet verplicht, het is wel verstandig.

Uitspraken zijn altijd openbaar. In sommige gevallen is er jurisprudentie nodig. Een mediator is een procesbegeleider. Stel, een burger is het niet eens met de beschikking.

Het strafrecht en strafprocesrecht zijn deels gericht op vergelding de dader mag zijn terechte straf niet ontlopen en deels op het voorkomen van nieuwe strafbare feiten de dader moet iets leren van de straf. Hierin gaat het niet over eiser en gedaagde maar over verzoeker en verweerder en de stukken worden verzoekschrift en verweerschrift genoemd. Om deze mensen te beschermen is er de rechtsbijstand. Hoofdstuk 3 Verbintenissen 3.

Met meerzijdig wordt bedoeld dat partijen zich over en weer akkoord verklaren. Kan eventueel ook mondeling. De aanbiedende partij moet de juiste informatie geven informatieplicht. De wederpartij heeft onderzoekplicht en moet onderzoeken of de informatie juist is eisen van aanbod. Een curator behartigt de persoonlijke, geestelijke en vermogensrechtelijke belangen van een handelingsonbekwame.

Een bewindvoerder beheert bepaalde goederen voor iemand die hiertoe zelf niet in staat is. De wettelijke vertegenwoordiger van minderjarigen: Vernietiging heeft terugwerkende kracht.

Als iemand kan bewijzen dat de ander dit met opzet doet, is er sprake van bedrog. Dit geldt ook voor een overeenkomst waarvan de termijn waarin deze kon worden vernietigd, ongebruikt is verstreken. We mogen geen dingen van elkaar verlangen die onredelijk zijn redelijkheid en billijkheid. Bij en na het sluiten van een overeenkomst moeten partijen zich houden aan: Een schuldeiser heeft 4 mogelijkheden bij een toerekenbare tekortkoming van de schuldenaar: De enige mogelijkheid is dan ontbinding.

Een voordeel hiervan is dat het eenvoudig, goedkoop en snel is en zonder hulp van een advocaat kan. Hoe gaat het in zijn werk: Iemand die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade te vergoeden. Behalve de schade moet er dus ook een duidelijk verband zijn met het doen of nalaten. Iets niet met opzet doen is geen rechtvaardigingsgrond. Schadevergoeding hoeft niet altijd in geld te zijn. Er is niet sprake van speciale formaliteiten, wilsovereenstemming over de prijs en de zaak die gekocht wordt is voldoende.

De overeenkomst mag ook mondeling gesloten worden. Kan door een rechtspersoon. Het van belang om te weten of een van de partijen als consument handelt, dit houdt in dat iemand niet beroepsmatig of bedrijfsmatig handelt. Als dat zo is dan is er sprake van een consumentenkoop. Hierbij worden er drie dingen onderscheiden: Van belang is dat er duidelijkheid is voor beide partijen over welke zaak geleverd gaat worden.

Dit kan op verschillende manieren: Het risico van een levering ligt bij een consumentenkoop bij de verkoper. Aanbetaling bij een consumentenkoop is maximaal de helft van de koopprijs. De betaling moet dan plaatsvinden voor het verstrijken van de afgesproken termijnen. De betaling staat los van de strekking van de koopovereenkomst. Daarbij geldt een regel die aan de consument extra bescherming biedt: Gedurende zeven dagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

Als er niet voldaan wordt aan het conformiteitsvereiste kan de zaak worden hersteld, de zaak worden vervangen of kan degene eisen dat de ontbrekende onderdelen alsnog worden geleverd.

De verkoper moet wel alsnog kunnen voldoen aan de eis. Als hij dit niet kan of niet wil, dan heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs te verlagen. De koper kan ook gebruikmaken van de mogelijkheden die hij heeft door het algemene overeenkomstenrecht. Zonder een tegenprestatie is er geen huur. De inhoud van de overeenkomst is wel anders. Een huurovereenkomst heeft alleen betrekking op het gebruik van de zaak.

Een huurovereenkomst eindigt als de termijn is verstreken, behalve bij het huren van woonruimte. Koop breekt geen huur: Vorderen van nakoming, opschorten van eigen prestatie zolang de wederpartij niet presteert, schadevergoeding vorderen, gebreken verhelpen op kosten van de verhuurder, vermindering van de huurprijs eisen, huurovereenkomst ontbinden en huur opzeggen 5. De woning mag deel zijn van een appartementencomplex. Meerdere huurders hoeven geen relatie te hebben.

Zij zijn als contractuele medehuurders allemaal partij bij het contact en hebben allen dezelfde rechten en plichten. Andere personen die ook in de huurwoning verblijven worden medebewoners genoemd.

De wet geeft aan sommige medebewoners dezelfde status als de huurder partner. Duurzame gemeenschappelijke huishouding hoofdverblijf: Mocht de verhuurder niet akkoord gaan, dan kan de huurder van de rechter vorderen dat hij dit medehuurderschap in een vonnis vastlegt.

De rechter heeft 3 gronden waarop hij dit verzoek kan afwijzen, namelijk als de medebewoner: Volgens jurisprudentie hebben ouders en kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding, aangezien kinderen op een bepaalde leeftijd toch het huis verlaten. De onderhuurder heeft geen contractuele relatie met de hoofdverhuurder. Dit kan contractueel worden verboden. Deze moeten wel apart worden vermeld in het contract. Partijen kunnen zelf een prijs overeenkomen.

Een speciale wet beschermt de huurder wel tegen al te hoge huurprijzen. De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Uhw bevat een woningwaarderingsstelsel. Je kunt binnen 6 maanden nagaan of je huurprijs redelijk is.

Dit kan bij de huurcommissie. De Uhw is van toepassing op zelfstandige en niet-zelfstandige woningen. Het niet nakomen hiervan kan een verhuurder ook schadeplichtig maken. De bewijslast ligt bij de huurder. Voor ingrijpende verandering door de huurder is schriftelijke toestemming nodig. Als een huurder geen toestemming van de verhuurder krijgt voor veranderingen kan hij van de rechter vorderen dat deze hem machtigt om de veranderingen aan te brengen.

De verhuurder mag veranderingen aan de buitenkant van de woning wel verbieden. De huurder bezit wel het wegbreekrecht.

Een verhuurder moet aantonen dat de staat van de woning bij de oplevering niet dezelfde is als toen de woning werd verhuurd. Deze bewijslast ligt dus bij de verhuurder. Als verhuurder is het slim om bij het sluiten van de overeenkomst een opnamestaat te maken. Dit is een beschrijving van de staat van onderhoud van de woning. Dit is ook handig voor een huurder.

Er wordt namelijk aangenomen dat de huurder de woning in onbeschadigde toestand heeft gekregen. Van beschadigingen die niet zijn ontstaan door normale slijtage zal de huurder wel moeten bewijzen dat deze niet door zijn schuld zijn ontstaan. Sturen van een aangetekende brief, Opzegtermijn: De reden van opzegging moet vermeld zijn door de verhuurder, anders is hij nietig.

Ontbinding van de huurovereenkomst: Overlijden van de huurder: Is die er niet dan kunnen de erfgenamen de huur opzeggen en nog 2 à 3 maanden over de woning beschikken. Gevolgen van beëindiging door medehuurder, medebewoner en onderhuurder: De verhuurder die de huurovereenkomst voortzet, kan binnen 6 maanden van de rechter beëindiging van de huurovereenkomst vorderen, omdat degene die eerst onderhuurder was: Hoofdstuk 6 Schulden 6.

Dit kan via 3 fasen 2 fasen van de incassoprocedure en daarna beslaglegging in de executiefase. De schuldenaar moet eerst een vonnis zien te krijgen. Dit gebeurt als de voorgaande fasen geen effect hebben gehad. Beslag kan ook gelegd worden op de goederen van kinderen en echtgenoot. Als de schuldenaar door de restschuld in een uitzichtloze situatie raakt is dit een reden voor schuldhulpverlening WSNP.

Verhelpen van de bestaande schuldensituatie: Het doel is natuurlijke personen bevrijden uit uitzichtloze schuldensituaties en faillissement voorkomen. Faillissement is een geheel beslag op het vermogen van degene die failliet is. Deze persoon raakt hierdoor bijna alles kwijt en wordt handelingsonbekwaam. Bij WSNP is er een bewindvoerder. Wettelijke schuldsanering komt tot stand door een vonnis van de rechter.

Daarna wordt de verklaring afgegeven ook vermogens van de partner worden omschreven. De rechter toetst uiteindelijk het verzoek. Rechter wijst het af als de schuldenaar al is toegelaten of afgelopen 10 jaar , of als er sprake is van schulden vanuit misdrijven of fraude.

Het kan op verzoek van eisers of ambtshalve. Hij kan de schuldsaneringsregeling indien nodig aanpassen. Hoofdstuk 7 Samenlevingsvormen en scheiding 7. Een ongeboren kind is een rechtssubject mits in het belang van het kind. Persoonlijkheid eindigt door de dood. Verhouding tussen mensen die rechtstreeks van elkaar afstammen of die een gemeenschappelijke stamouder hebben.

De ouder hoeft geen biologisch bloedverwant te zijn. Niet elke biologische bloedverwant is een juridische bloedverwant. Een relatie tussen de echtgenoot en de bloedverwanten van diens partner. Dit wordt ook wel de koude kant genoemd. De plaats huis waar iemand werkelijk woont met zijn gezin, waar hij zijn zaken behartigt, de zetel van zijn fortuin heeft of zijn goederen of eigendom beheert. Ben je feitelijk afwezig, dan blijft de woonplaats toch van belang voor het vervullen van rechten en plichten.

Een kind heeft een afhankelijke woonplaats ouders of voogd zijn bepalend. Het is van belang te weten welke woonplaats iemand heeft, omdat: Deze akten zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De ambtenaren behouden de registers. De ambtenaar heeft de bevoegdheid om de overlegde gegeven te controleren. Rechtsgevolgen zijn gelijk aan huwelijk behalve dat alleen moeder familierechtelijke betrekking heeft.

De gevolgen van samenwonen zijn: Dit betekent dat er ook geen alimentatieplicht is. Ook is er geen erfrecht en de familierechtelijke betrekking met kinderen is niet automatisch geregeld.

Huwelijk is duurzaam ontwricht. Verzoek tot ontbinding door een der echtgenoten of door gemeenschappelijk verzoekschrift. Verzoek van een der echtgenoten: Verweerder kan ook berusten. Hiermee zegt hij dat hij de echtscheiding en het verzoekschrift accepteert. Gevolgen echtscheiding Het huwelijk is duurzaam ontwricht, het recht op pensioenverevening wordt bepaald, de hoogte van partneralimentatie wordt bepaald, omgangsregeling treffen met niet-gezaghebbende ouder, gezag kan worden toegekend aan een ouder, bepaalde verdeling van de goederen, bepaaldevoortzetting van gebruik van woning en inboedel.

Bij een gezamenlijk verzoek is er een gezamenlijk verzoekschrift. Er is maar één advocaat nodig bij deze vorm. Een echtscheidingsnotaris stelt een echtscheidingsconvenant op en dient het verzoekschrift in via een procesadvocaat bij de rechtbank. Voorlopige voorzieningen Tijdelijke en vaak spoedmaatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure. Denk hierbij aan woning, regelingen met het kind, beschikbaar stellen van goederen en vaststellen van een bedrag dat de een aan de ander moet betalen voor levensonderhoud.

Gelijk aan ontbinding huwelijk: Kind heeft voorrang op partner. Ouders bepalen de wijze van betaling. Leeftijd en gezondheidstoestand enz. Als er geen kinderen zijn en het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar dan moet er alimentatie betaald worden voor de periode van de duur van het huwelijk. Alimentatieplicht voor de partner eindigt als deze gaat samenwonen, trouwt of zich als partner laat registreren.

Lukt dit niet of kan men het niet eens worden over de inhoud van de regeling dan kan de rechter worden ingeschakeld. Ouders die niet het gezag hebben, hebben wel recht op omgang met de kinderen. Deze regeling houdt in dat de ouder omgang heeft met zijn kind en bepaalt op welke wijze en tijdstip de omgang plaatsvindt.

De rechter kan de omgangsregeling met de niet gezaghebbende ouder voor bepaalde tijd vastleggen of ontzeggen. Ontzeggen of opschorten van de omgang Belang van kind staat voorop 4 gronden: De omgang levert ernstig nadeel op voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de jeugdige.

De omgang is in strijd met zwaarwegende belangen van het kind 3. De ouder is kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat tot omgang bijv.

Deze personen moeten een nauwe persoonlijke betrekking hebben of hebben gehad met het kind. Als een vastgestelde omgangsregeling door ouders niet meer wordt uitgevoerd of uitgevoerd kan worden, moet de rechter ouders kunnen verplichten mee te werken aan omgangsbemiddeling. Hierin zijn de rechtsgevolgen van de echtscheiding geregeld. Dit geldt alleen bij een gezamenlijk verzoek, het zalaltijd door een advocaat worden gecontroleerd voordat de advocaat namens beide echtgenoten het gezamenlijk verzoek indient bij de rechtbank mediator en advocaat werken samen.

Een coach die door beide partijen is aangewezen leidt de onderhandelingsgesprekken psycholoog. De 2 partijen, hun advocaten en de coach vormen een team dat in overleg de scheiding regelt.

Als een partij stopt, mislukt het overleg. Hoofdstuk 8 Ouderschap en gezag 8. Juridische relatie tussen een ouder en een kind. Heruit ontstaan rechten en plichten juridisch ouderschap. Juridisch ouderschap van de man kan ontstaan door: Voor erkenning is toestemming nodig van: Vervangende toestemming is mogelijk. Erkenning is niet mogelijk als er een te nauwe bloedverwantschap is tussen moeder en man, de man jonger is dan 16 en als de man getrouwd is met een andere vrouw.

Als Jan de verwekker is, kan hij door erkenning juridisch vader worden. Piet moet het kind adopteren bij afstand door de draagmoeder Piet en Jan moeten wel 3 jaar hebben samengeleefd en ze moeten het kind minimaal een jaar gezamenlijk hebben verzorgd. Wet Lesbisch Ouderschap inseminatie of anonieme donor , als er een bekende donor is moet Janneke alsnog het kind erkennen.

Ontstaan van juridisch ouderschap van 1 of 2 ouders met het doel de rechtsgevolgen van het juridisch ouderschap tot stand te brengen en de oorspronkelijke banden met de biologische ouders te verbreken familierechtelijke betrekking. Algemene voorwaarden voor adoptie: Een aparte uitspraak in Nederland is niet meer nodig Indien Nederland een adoptie niet kan erkennen op de hiervoor genoemde wijze, dan gelden de algemene voorwaarden van adoptie en de volgende extra voorwaarden: De partner adopteert dan het kind van de andere juridische ouder, omdat hij of zij een familierechtelijke betrekking wil met het kind dat hij of zij verzorgt.

Ouders zijn aansprakelijk voor schade, nemen belangrijke beslissingen, hebben beheer over het vermogen van het kind, vertegenwoordigen kinderen in procedures, sluiten overeenkomsten en zijn wettelijke vertegenwoordigers. Gezamenlijk gezag na scheiding Gezamenlijk gezag door een ouder en diens partner Sociale ouder: Deze ouder zorgt voor het kind in het gezin maar heeft juridisch niks te zeggen. De wet biedt de mogelijkheid om de juridische ouder samen met de sociale ouder te laten verzoeken om het gezamenlijk gezag.

De nieuwe partner wordt niet de juridische vader of moeder maar krijgt wel het gezag. Als er nog een andere juridische ouder is, zijn er de volgende voorwaarden: Ook de belangen van de andere juridische ouder worden meegenomen. Ouderlijk gezag door één ouder: Voogd heeft gezag dit gebeurt als ouders het niet hebben vastgesteld. Dat betekent dat als er geen toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordigers is,een rechtshandeling van hem nietig verklaard mag worden.

Pleegouders zijn feitelijk verantwoordelijk voor opvoeding en verzorging maar zijn geen juridisch ouder geen gezag. Als kinderen niet op kunnen groeien bij ouders dan maar in een situatie die het meeste op een gezin lijkt, zekerheid is een cruciale voorwaarde voor ontwikkeling, de veiligheid en stabiliteit van het kind gaat voor alles.

Hoofdstuk 9 Jeugdzorg 9. CJG is voor eenvoudige problemen. Bij ernstige problemen of als er sprake is van gedragsproblematiek. Bij aanmelding voor de jarige leeftijd kan zorg tot 23 jaar worden verleend.

Een professional moet kunnen onderscheiden of het hulp van een CJG voldoende is of niet. Hij beweegt bij een gedwongen kader voortdurend tussen ouders en de door de rechter opgelegde maatregelen. De overheid heeft de plicht ervoor te zorgen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het recht op respect en eerbiediging van het familieleven en gezinsleven. Vroegsignalering van dreigende problematiek en preventief ingrijpen zijn belangrijke aandachtspunten.

Er is sprake van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand, schooluitval en criminaliteit. De centra hebben dezelfde basistaken, maar zijn per gemeente anders ingericht en verschillend van samenstelling. Het doel van de wet is het waarborgen van zorg voor ouders en jeugdigen die dat nodig hebben en het creëren van meer samenhang in de zorg.

Beide doelen zijn uitgewerkt in 5 uitgangspunten: De vraag van de cliënt staat centraal Er bestaat een aanspraak op jeugdzorg Er is één centrale, herkenbare toegang tot de jeugdzorg BJZ AMK, gezins voogdij en jeugdreclassering zijn geïntegreerd in BJZ Zorg wordt gecoördineerd door een casemanager 9.

De ouders hebben de verantwoordelijkheid en de regie, de hulp moet in eigen omgeving zijn, er moet preventie en ondersteuning worden gegeven, er moet maatwerk worden geleverd in de ondersteuning en minder snel medicatie worden gegeven bij jeugd. De gemeente zal de jeugdreclassering en de jeugdbescherming uitvoeren, waaronder de werkzaamheden van het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling AMK.

Toegang toegankelijk en laagdrempelig, huiselijk geweld voorkomen door ketenaanpak, professionals en jeugdigen moeten makkelijk advies kunnen vragen, intensieve samenwerking met scholen die passend onderwijs moeten geven en jeugdigen die beperkt zijn moeten ondersteuning krijgen. Voorliggende voorzieningen, zorgaanbieders, instellingen gesloten jeugdzorg en Bureau jeugdzorg. Centra voor jeugd en gezin: Een goede samenwerking tussen instanties is erg belangrijk.

In het CJG zijn de volgende onderdelen geregeld: Afhankelijk van de keuze van de gemeente voor de inrichting van de integrale aanpak, in het wetsvoorstel Wet zorg voor jeugd, veranderen de taken en bevoegdheden van het CJG. Raad voor de kinderbescherming: Jeugdstrafzaken tot 18 jaar 3.

OTS en machtiging uithuisplaatsing Rechter sector familierecht: In het verzoek moet worden gemeld om welke justitiële kinderbeschermingsmaatregel wordt verzocht. Instellingen voor gesloten jeugdzorg: Beperkte maatregelen moeten in het hulpverleningsplan staan. De wet geeft ook een mogelijkheid tot verlof. Verlof wordt alleen verleend als een gedragswetenschapper die betrokken is bij de behandeling van de jongere het verantwoord vindt.

Een rechterlijke machtiging is bij gesloten jeugdzorg altijd verplicht. De jeugdige moet altijd door de rechter worden gehoord en krijgt een advocaat toegewezen omdat hem zijn vrijheid wordt ontnomen. Ook omschrijft het de vorm van zorg. Samenwerken bij een kinderbeschermingsmaatregel: De Raad dient het verzoekschrift in bij de kinderrechter. Deze rechter kan 2 beslissingen nemen: Het duurt maximaal 1 jaar verlenging is mogelijk. Vrijwillig in overleg met ouders of gedwongen via rechterlijke machtiging op verzoek BJZ of Raad indicatiebesluit nodig.

Herstel is alleen mogelijk als de gronden voor de maatregel er niet meer zijn en er sprake is van een veilige thuissituatie. Als één ouder ontheven wordt krijgt de andere ouder het gezag alleen.

Worden beide ouders ontheven dan wordt er een voogd aangesteld. De ouders kunnen niet zelf om een ontzetting verzoeken: Ouder is onwaardig om gezag uit te oefenen straf op verwijtbaar gedrag ouder. Kan voor een of beide ouders gelden. De rechter spreekt de ontzetting uit als dit voor het belang van het kind noodzakelijk is. Verder moet een van de volgende gronden aanwezig zijn in de opvoedingssituatie.

De rechter moet in zijn beslissing tot ontzetting expliciet vermelden op welke gronden hij de beslissing neemt: Gezag bij VOTS is beperkt.

BJZ is een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en de beslissingen over het al dan niet indiceren van zorg zijn beschikkingen in de zin van die wet. Tegen de volgende beslissingen kan bezwaar worden gemaakt: Wordt het bezwaar ongegrond verklaard dan kan beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Beginselen van behoorlijk bestuur: De organisatie moet de werkwijze van de klachtencommissie schriftelijk vastleggen en een klachtenreglement vaststellen.

Commissie beoordeelt of een klacht gegrond of ongegrond is. Is de belanghebbende het niet eens met de beslissing dan kan hij beroep instellen bij de provinciale klachtencommissie. Bij een aantal beslissingen mogen de jeugdigen van 12 jaar en de ouders hun mening kenbaar maken.

Enkele beslissingen bieden de ouders wel een beroepsmogelijkheid. Zo is tegen alle beslissingen tot uithuisplaatsing, schorsing en voorlopige voogdij beroep bij een civiele burgerlijke rechter mogelijk. Hoofdstuk 10 Gezondheid Hij kan bijvoorbeeld een wilsverklaring opstellen. Dit zelfbeschikkingsrecht vloeit voort uit een tweetal belangrijke individuele grondrechten: Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer geheimhoudingsplicht 2.

De onaantastbaarheid van het lichaam Sommige handelingen mogen alleen door beroepsbeoefenaren worden uitgevoerd.

Dit zijn verloskundige handelingen, het onder narcose brengen, heelkundige handelingen waarbij de samenhang van lichaamsweefsel wordt verstoord en kunstmatige bevruchting.

De wet regelt het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. Verricht een onbevoegde toch een van deze handelingen dan is hij strafbaar. Patiënt kan hem aansprakelijk stellen. Bij zowel bewindvoering als mentorschap blijft de patiënt zelf handelingsbekwaam voor het verrichten van de andere rechtshandelingen. Mentorschap is een beschermingsmaatregel. Mentorschap wordt aangewezen door een kantonrechter.

De taak van de mentor eindigt bij het opheffen van de maatregel op verzoek van de patiënt of de familie door de kantonrechter. Bij een persoon van 12 tot 15 jaar zijn dit de ouders en de minderjarige. Als de ouders geen toestemming geven, maar de minderjarige volhoudt, volgt men de minderjarige. Is er sprake van een ernstig nadeel voor de jeugdige dan is er geen toestemming van ouders nodig.

Iemand die 16 jaar of ouder is mag zelf de behandelingsovereenkomst tekenen. D machtiging op verzoek patiënt: Opname via een indicatiebeoordeling: Hierover moet overleg plaatsvinden tussen de patiënt, huisarts en de behandelende psychiater. De patiënt of vertegenwoordiger moet instemmen. Gebeurt dit niet dan wordt er toch een plan opgesteld voor het geval het later nodig is.

Er zijn twee verschillende zelfbindingsverklaringen: De omstandigheden van opname moeten beschreven zijn in de zelfbindingsverklaring. Ook is het psychiatrisch ziekenhuis vermeld waaraan patiënt is verbonden en waar de verklaring samen met de behandelend arts is opgesteld.

De wijze van behandeling is ook omschreven. De duur van opname is maximaal 6 weken. Dit kan steeds voor een periode van 1 jaar. Er zijn middelen en maatregelen die de vrijheid beperken. Het doel is om snel te kunnen ingrijpen bij gevaar.

In de Wet Bopz staan de volgende maatregelen: Deze maatregelen moeten wel worden opgenomen in een dwangmiddelregister en worden vermeld in het medisch dossier.

De patiënt heeft het recht om bezoek te ontvangen, zich te bewegen in en rond het ziekenhuis, post te verzenden en te telefoneren. Deze rechten kunnen ook beperkt worden. Dit is alleen mogelijk als de gezondheidstoestand van de patiënt lijdt onder het contact, om strafbare feiten te voorkomen en als door het contact de orde wordt verstoord.

Verlof kan worden ingesteld als het gevaar is geweken. Een kortdurend verlof is maximaal 60 uur. Een verlof langer dan 60 uur mag maximaal 2 keer per jaar en voor niet langer dan twee weken worden gegeven. Aan de patiënt wordt volledig ontslag verleend: Patiënt kan zijn beklag direct doen bij de behandelend hulpverlener of instelling. Patiënt moet schriftelijk en mondeling worden geïnformeerd over de klachtenregeling en de aanwezigheid van een klachtenfunctionaris.

De Wet klachtrecht cliënten zorgsector geldt ook voor cliënten binnen de Wet Bopz. Het doel is om een laagdrempelige klachtenregeling voor de patiënt te verzorgen en om de rechtspositie van de cliënt te versterken.

Ook wil deze wet gevoelens van onvrede weg nemen. Er kan geklaagd worden over onjuiste behandeling of een onbeleefde bejegening.

De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie die uit 3 leden bestaat. De voorzitter mag niet werkzaam zijn bij de zorgaanbieder.

In de Wet Bopz is een speciale klachtenregeling opgenomen, die inhoudt dat een patiënt over een aantal typische Bopz-besluiten een klacht kan indienen bij het bestuur van de instelling. Dit bestuur moet binnen 2 weken een beslissing nemen.

De onderwerpen waarover onder meer een klacht kan worden ingediend zijn: Ook is er tuchtrecht op grond van de Wet BIG. Het doel van deze wet is de kwaliteit van medische beroepsbeoefening bewaken. Het tuchtcollege beoordeelt of de persoon tegen wie de klacht is ingediend is tekortgeschoten in de zorg. Schadevergoeding via de burgerlijke rechter Fouten kunnen leiden tot materiële schade of immateriële schade.

Een zorgverlener kan worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad. De patiënt kan de zorgverlener met wie hij een geneeskundige behandelingsovereenkomst heeft gesloten, betichten van een toerekenbare tekortkoming als er een fout is gemaakt. Hij kan dan de zorgverlener of instelling aanspreken. De patiënt moet aantonen dat er sprake is van een verwijtbare fout of tekortkoming en dat dit de oorzaak van de schade is.

Hoger beroep en cassatie mogelijk. Schadevergoeding via de Geschillencommissie Zorginstellingen De ingediende klacht moet op geld waardeerbaar zijn. De procedure duurt ongeveer 3 maanden. De GCZ neemt het verzoek niet in behandeling als er tussen patiënt en de zorgorganisatie nog geen overleg heeft plaatsgebonden en als er al een procedure loopt.

Een voordeel is dat juridische bijstand is toegestaan maar niet voorgeschreven en dat er weinig procedureregels zijn. Getuigen kunnen bij deze schadevergoeding door beide partijen worden ingeschakeld. Bij deze uitspraak is er geen beroep mogelijk. Hoofdstuk 11 Werken Het bestaan van een arbeidsovereenkomst heeft 4 belangrijke rechtsgevolgen: De inter nationale regels van het arbeidsrecht zijn van toepassing De algemeen verbindende regels in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn van toepassing De inter nationale regels van het socialezekerheidsrecht zijn van toepassing De sector kanton van de rechtsbank is bevoegd om te oordelen over geschillen m.

Als een van deze kenmerken mist, is er geen arbeidsovereenkomst. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst is nietig als iemand die deze tekent onder de 16 is en geen toestemming van ouders heeft.

Wettelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst: Bestaat als een werknemer gedurende 3 maanden elke week zoveel uur werkt.

..

Sex adressen nl lesbische oude vrouwenprive ontvangst landen klussen in natura

Copyright © - Inter-IT B. Rijpe ervaren vrouwen           Amateur meiden willen seks           Geile vrouwen willen neuken! Menu   Home   Plaats advertentie   Inloggen: Genieten van jong Altijd al foto's willen zien van een jonge meid of met haar een geil gesprek willen hebben aan de telefoon of geil webcammen? In voor een snelle date en snel een financieel extraatje????????

Hey, ik ben op zoek naar een vrouw voor een seks-date. Een leuke vergoeding is geen probleem afstand is geen probleem Ook als je snel even een financieel extraatje nodig hebt, meld je dan. Ik help jouw stuur mij een mailtje en ik neem direct contact met je op. Discretie gevraagd en geboden Robert. Kom jij financieel iets te kort en wil snel geld hebben? He dames, Heb jij zo nu en dan behoefte aan wat extra euro's? Het kan gebeuren dat je onverwacht rekeningen hebt ontvangen Stuur even een berichtje dan helpen wij elkaar.

Geen rare dingen, discretie gevraagd en geboden Schaam je niet, het blijft tussen ons en gaat niemand verder iets aan. Ik ben geen fake gr XX Telefoon: Discrete leuke man zoekt ondeugende vrouw Hoi leuke vrouw, Hier een verzorgde leuke Nederlandse man van begin veertig. De rechterlijke macht bestaat uit drie lagen: Ook in een strafzaak is het niet verplicht, het is wel verstandig.

Uitspraken zijn altijd openbaar. In sommige gevallen is er jurisprudentie nodig. Een mediator is een procesbegeleider. Stel, een burger is het niet eens met de beschikking. Het strafrecht en strafprocesrecht zijn deels gericht op vergelding de dader mag zijn terechte straf niet ontlopen en deels op het voorkomen van nieuwe strafbare feiten de dader moet iets leren van de straf. Hierin gaat het niet over eiser en gedaagde maar over verzoeker en verweerder en de stukken worden verzoekschrift en verweerschrift genoemd.

Om deze mensen te beschermen is er de rechtsbijstand. Hoofdstuk 3 Verbintenissen 3. Met meerzijdig wordt bedoeld dat partijen zich over en weer akkoord verklaren. Kan eventueel ook mondeling. De aanbiedende partij moet de juiste informatie geven informatieplicht.

De wederpartij heeft onderzoekplicht en moet onderzoeken of de informatie juist is eisen van aanbod. Een curator behartigt de persoonlijke, geestelijke en vermogensrechtelijke belangen van een handelingsonbekwame. Een bewindvoerder beheert bepaalde goederen voor iemand die hiertoe zelf niet in staat is. De wettelijke vertegenwoordiger van minderjarigen: Vernietiging heeft terugwerkende kracht. Als iemand kan bewijzen dat de ander dit met opzet doet, is er sprake van bedrog.

Dit geldt ook voor een overeenkomst waarvan de termijn waarin deze kon worden vernietigd, ongebruikt is verstreken. We mogen geen dingen van elkaar verlangen die onredelijk zijn redelijkheid en billijkheid. Bij en na het sluiten van een overeenkomst moeten partijen zich houden aan: Een schuldeiser heeft 4 mogelijkheden bij een toerekenbare tekortkoming van de schuldenaar: De enige mogelijkheid is dan ontbinding. Een voordeel hiervan is dat het eenvoudig, goedkoop en snel is en zonder hulp van een advocaat kan.

Hoe gaat het in zijn werk: Iemand die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade te vergoeden. Behalve de schade moet er dus ook een duidelijk verband zijn met het doen of nalaten. Iets niet met opzet doen is geen rechtvaardigingsgrond. Schadevergoeding hoeft niet altijd in geld te zijn. Er is niet sprake van speciale formaliteiten, wilsovereenstemming over de prijs en de zaak die gekocht wordt is voldoende.

De overeenkomst mag ook mondeling gesloten worden. Kan door een rechtspersoon. Het van belang om te weten of een van de partijen als consument handelt, dit houdt in dat iemand niet beroepsmatig of bedrijfsmatig handelt. Als dat zo is dan is er sprake van een consumentenkoop. Hierbij worden er drie dingen onderscheiden: Van belang is dat er duidelijkheid is voor beide partijen over welke zaak geleverd gaat worden.

Dit kan op verschillende manieren: Het risico van een levering ligt bij een consumentenkoop bij de verkoper. Aanbetaling bij een consumentenkoop is maximaal de helft van de koopprijs. De betaling moet dan plaatsvinden voor het verstrijken van de afgesproken termijnen. De betaling staat los van de strekking van de koopovereenkomst. Daarbij geldt een regel die aan de consument extra bescherming biedt: Gedurende zeven dagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

Als er niet voldaan wordt aan het conformiteitsvereiste kan de zaak worden hersteld, de zaak worden vervangen of kan degene eisen dat de ontbrekende onderdelen alsnog worden geleverd. De verkoper moet wel alsnog kunnen voldoen aan de eis. Als hij dit niet kan of niet wil, dan heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs te verlagen.

De koper kan ook gebruikmaken van de mogelijkheden die hij heeft door het algemene overeenkomstenrecht. Zonder een tegenprestatie is er geen huur. De inhoud van de overeenkomst is wel anders. Een huurovereenkomst heeft alleen betrekking op het gebruik van de zaak.

Een huurovereenkomst eindigt als de termijn is verstreken, behalve bij het huren van woonruimte. Koop breekt geen huur: Vorderen van nakoming, opschorten van eigen prestatie zolang de wederpartij niet presteert, schadevergoeding vorderen, gebreken verhelpen op kosten van de verhuurder, vermindering van de huurprijs eisen, huurovereenkomst ontbinden en huur opzeggen 5.

De woning mag deel zijn van een appartementencomplex. Meerdere huurders hoeven geen relatie te hebben. Zij zijn als contractuele medehuurders allemaal partij bij het contact en hebben allen dezelfde rechten en plichten. Andere personen die ook in de huurwoning verblijven worden medebewoners genoemd. De wet geeft aan sommige medebewoners dezelfde status als de huurder partner.

Duurzame gemeenschappelijke huishouding hoofdverblijf: Mocht de verhuurder niet akkoord gaan, dan kan de huurder van de rechter vorderen dat hij dit medehuurderschap in een vonnis vastlegt. De rechter heeft 3 gronden waarop hij dit verzoek kan afwijzen, namelijk als de medebewoner: Volgens jurisprudentie hebben ouders en kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding, aangezien kinderen op een bepaalde leeftijd toch het huis verlaten.

De onderhuurder heeft geen contractuele relatie met de hoofdverhuurder. Dit kan contractueel worden verboden. Deze moeten wel apart worden vermeld in het contract. Partijen kunnen zelf een prijs overeenkomen. Een speciale wet beschermt de huurder wel tegen al te hoge huurprijzen.

De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte Uhw bevat een woningwaarderingsstelsel. Je kunt binnen 6 maanden nagaan of je huurprijs redelijk is.

Dit kan bij de huurcommissie. De Uhw is van toepassing op zelfstandige en niet-zelfstandige woningen. Het niet nakomen hiervan kan een verhuurder ook schadeplichtig maken.

De bewijslast ligt bij de huurder. Voor ingrijpende verandering door de huurder is schriftelijke toestemming nodig. Als een huurder geen toestemming van de verhuurder krijgt voor veranderingen kan hij van de rechter vorderen dat deze hem machtigt om de veranderingen aan te brengen.

De verhuurder mag veranderingen aan de buitenkant van de woning wel verbieden. De huurder bezit wel het wegbreekrecht.

Een verhuurder moet aantonen dat de staat van de woning bij de oplevering niet dezelfde is als toen de woning werd verhuurd. Deze bewijslast ligt dus bij de verhuurder. Als verhuurder is het slim om bij het sluiten van de overeenkomst een opnamestaat te maken. Dit is een beschrijving van de staat van onderhoud van de woning. Dit is ook handig voor een huurder. Er wordt namelijk aangenomen dat de huurder de woning in onbeschadigde toestand heeft gekregen. Van beschadigingen die niet zijn ontstaan door normale slijtage zal de huurder wel moeten bewijzen dat deze niet door zijn schuld zijn ontstaan.

Sturen van een aangetekende brief, Opzegtermijn: De reden van opzegging moet vermeld zijn door de verhuurder, anders is hij nietig. Ontbinding van de huurovereenkomst: Overlijden van de huurder: Is die er niet dan kunnen de erfgenamen de huur opzeggen en nog 2 à 3 maanden over de woning beschikken. Gevolgen van beëindiging door medehuurder, medebewoner en onderhuurder: De verhuurder die de huurovereenkomst voortzet, kan binnen 6 maanden van de rechter beëindiging van de huurovereenkomst vorderen, omdat degene die eerst onderhuurder was: Hoofdstuk 6 Schulden 6.

Dit kan via 3 fasen 2 fasen van de incassoprocedure en daarna beslaglegging in de executiefase. De schuldenaar moet eerst een vonnis zien te krijgen. Dit gebeurt als de voorgaande fasen geen effect hebben gehad. Beslag kan ook gelegd worden op de goederen van kinderen en echtgenoot. Als de schuldenaar door de restschuld in een uitzichtloze situatie raakt is dit een reden voor schuldhulpverlening WSNP. Verhelpen van de bestaande schuldensituatie: Het doel is natuurlijke personen bevrijden uit uitzichtloze schuldensituaties en faillissement voorkomen.

Faillissement is een geheel beslag op het vermogen van degene die failliet is. Deze persoon raakt hierdoor bijna alles kwijt en wordt handelingsonbekwaam. Bij WSNP is er een bewindvoerder. Wettelijke schuldsanering komt tot stand door een vonnis van de rechter. Daarna wordt de verklaring afgegeven ook vermogens van de partner worden omschreven.

De rechter toetst uiteindelijk het verzoek. Rechter wijst het af als de schuldenaar al is toegelaten of afgelopen 10 jaar , of als er sprake is van schulden vanuit misdrijven of fraude.

Het kan op verzoek van eisers of ambtshalve. Hij kan de schuldsaneringsregeling indien nodig aanpassen. Hoofdstuk 7 Samenlevingsvormen en scheiding 7. Een ongeboren kind is een rechtssubject mits in het belang van het kind. Persoonlijkheid eindigt door de dood. Verhouding tussen mensen die rechtstreeks van elkaar afstammen of die een gemeenschappelijke stamouder hebben. De ouder hoeft geen biologisch bloedverwant te zijn. Niet elke biologische bloedverwant is een juridische bloedverwant.

Een relatie tussen de echtgenoot en de bloedverwanten van diens partner. Dit wordt ook wel de koude kant genoemd. De plaats huis waar iemand werkelijk woont met zijn gezin, waar hij zijn zaken behartigt, de zetel van zijn fortuin heeft of zijn goederen of eigendom beheert.

Ben je feitelijk afwezig, dan blijft de woonplaats toch van belang voor het vervullen van rechten en plichten. Een kind heeft een afhankelijke woonplaats ouders of voogd zijn bepalend. Het is van belang te weten welke woonplaats iemand heeft, omdat: Deze akten zijn ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De ambtenaren behouden de registers. De ambtenaar heeft de bevoegdheid om de overlegde gegeven te controleren. Rechtsgevolgen zijn gelijk aan huwelijk behalve dat alleen moeder familierechtelijke betrekking heeft. De gevolgen van samenwonen zijn: Dit betekent dat er ook geen alimentatieplicht is.

Ook is er geen erfrecht en de familierechtelijke betrekking met kinderen is niet automatisch geregeld. Huwelijk is duurzaam ontwricht. Verzoek tot ontbinding door een der echtgenoten of door gemeenschappelijk verzoekschrift.

Verzoek van een der echtgenoten: Verweerder kan ook berusten. Hiermee zegt hij dat hij de echtscheiding en het verzoekschrift accepteert. Gevolgen echtscheiding Het huwelijk is duurzaam ontwricht, het recht op pensioenverevening wordt bepaald, de hoogte van partneralimentatie wordt bepaald, omgangsregeling treffen met niet-gezaghebbende ouder, gezag kan worden toegekend aan een ouder, bepaalde verdeling van de goederen, bepaaldevoortzetting van gebruik van woning en inboedel.

Bij een gezamenlijk verzoek is er een gezamenlijk verzoekschrift. Er is maar één advocaat nodig bij deze vorm. Een echtscheidingsnotaris stelt een echtscheidingsconvenant op en dient het verzoekschrift in via een procesadvocaat bij de rechtbank.

Voorlopige voorzieningen Tijdelijke en vaak spoedmaatregelen tijdens de echtscheidingsprocedure. Denk hierbij aan woning, regelingen met het kind, beschikbaar stellen van goederen en vaststellen van een bedrag dat de een aan de ander moet betalen voor levensonderhoud. Gelijk aan ontbinding huwelijk: Kind heeft voorrang op partner.

Ouders bepalen de wijze van betaling. Leeftijd en gezondheidstoestand enz. Als er geen kinderen zijn en het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar dan moet er alimentatie betaald worden voor de periode van de duur van het huwelijk. Alimentatieplicht voor de partner eindigt als deze gaat samenwonen, trouwt of zich als partner laat registreren. Lukt dit niet of kan men het niet eens worden over de inhoud van de regeling dan kan de rechter worden ingeschakeld.

Ouders die niet het gezag hebben, hebben wel recht op omgang met de kinderen. Deze regeling houdt in dat de ouder omgang heeft met zijn kind en bepaalt op welke wijze en tijdstip de omgang plaatsvindt. De rechter kan de omgangsregeling met de niet gezaghebbende ouder voor bepaalde tijd vastleggen of ontzeggen. Ontzeggen of opschorten van de omgang Belang van kind staat voorop 4 gronden: De omgang levert ernstig nadeel op voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de jeugdige. De omgang is in strijd met zwaarwegende belangen van het kind 3.

De ouder is kennelijk ongeschikt of kennelijk niet in staat tot omgang bijv. Deze personen moeten een nauwe persoonlijke betrekking hebben of hebben gehad met het kind.

Als een vastgestelde omgangsregeling door ouders niet meer wordt uitgevoerd of uitgevoerd kan worden, moet de rechter ouders kunnen verplichten mee te werken aan omgangsbemiddeling. Hierin zijn de rechtsgevolgen van de echtscheiding geregeld. Dit geldt alleen bij een gezamenlijk verzoek, het zalaltijd door een advocaat worden gecontroleerd voordat de advocaat namens beide echtgenoten het gezamenlijk verzoek indient bij de rechtbank mediator en advocaat werken samen.

Een coach die door beide partijen is aangewezen leidt de onderhandelingsgesprekken psycholoog. De 2 partijen, hun advocaten en de coach vormen een team dat in overleg de scheiding regelt. Als een partij stopt, mislukt het overleg. Hoofdstuk 8 Ouderschap en gezag 8. Juridische relatie tussen een ouder en een kind. Heruit ontstaan rechten en plichten juridisch ouderschap. Juridisch ouderschap van de man kan ontstaan door: Voor erkenning is toestemming nodig van: Vervangende toestemming is mogelijk.

Erkenning is niet mogelijk als er een te nauwe bloedverwantschap is tussen moeder en man, de man jonger is dan 16 en als de man getrouwd is met een andere vrouw. Als Jan de verwekker is, kan hij door erkenning juridisch vader worden. Piet moet het kind adopteren bij afstand door de draagmoeder Piet en Jan moeten wel 3 jaar hebben samengeleefd en ze moeten het kind minimaal een jaar gezamenlijk hebben verzorgd.

Wet Lesbisch Ouderschap inseminatie of anonieme donor , als er een bekende donor is moet Janneke alsnog het kind erkennen. Ontstaan van juridisch ouderschap van 1 of 2 ouders met het doel de rechtsgevolgen van het juridisch ouderschap tot stand te brengen en de oorspronkelijke banden met de biologische ouders te verbreken familierechtelijke betrekking. Algemene voorwaarden voor adoptie: Een aparte uitspraak in Nederland is niet meer nodig Indien Nederland een adoptie niet kan erkennen op de hiervoor genoemde wijze, dan gelden de algemene voorwaarden van adoptie en de volgende extra voorwaarden: De partner adopteert dan het kind van de andere juridische ouder, omdat hij of zij een familierechtelijke betrekking wil met het kind dat hij of zij verzorgt.

Ouders zijn aansprakelijk voor schade, nemen belangrijke beslissingen, hebben beheer over het vermogen van het kind, vertegenwoordigen kinderen in procedures, sluiten overeenkomsten en zijn wettelijke vertegenwoordigers. Gezamenlijk gezag na scheiding Gezamenlijk gezag door een ouder en diens partner Sociale ouder: Deze ouder zorgt voor het kind in het gezin maar heeft juridisch niks te zeggen.

De wet biedt de mogelijkheid om de juridische ouder samen met de sociale ouder te laten verzoeken om het gezamenlijk gezag. De nieuwe partner wordt niet de juridische vader of moeder maar krijgt wel het gezag. Als er nog een andere juridische ouder is, zijn er de volgende voorwaarden: Ook de belangen van de andere juridische ouder worden meegenomen.

Ouderlijk gezag door één ouder: Voogd heeft gezag dit gebeurt als ouders het niet hebben vastgesteld. Dat betekent dat als er geen toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordigers is,een rechtshandeling van hem nietig verklaard mag worden. Pleegouders zijn feitelijk verantwoordelijk voor opvoeding en verzorging maar zijn geen juridisch ouder geen gezag.

Als kinderen niet op kunnen groeien bij ouders dan maar in een situatie die het meeste op een gezin lijkt, zekerheid is een cruciale voorwaarde voor ontwikkeling, de veiligheid en stabiliteit van het kind gaat voor alles. Hoofdstuk 9 Jeugdzorg 9. CJG is voor eenvoudige problemen. Bij ernstige problemen of als er sprake is van gedragsproblematiek. Bij aanmelding voor de jarige leeftijd kan zorg tot 23 jaar worden verleend. Een professional moet kunnen onderscheiden of het hulp van een CJG voldoende is of niet.

Hij beweegt bij een gedwongen kader voortdurend tussen ouders en de door de rechter opgelegde maatregelen. De overheid heeft de plicht ervoor te zorgen dat er geen inbreuk wordt gemaakt op het recht op respect en eerbiediging van het familieleven en gezinsleven. Vroegsignalering van dreigende problematiek en preventief ingrijpen zijn belangrijke aandachtspunten.

Er is sprake van een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand, schooluitval en criminaliteit. De centra hebben dezelfde basistaken, maar zijn per gemeente anders ingericht en verschillend van samenstelling. Het doel van de wet is het waarborgen van zorg voor ouders en jeugdigen die dat nodig hebben en het creëren van meer samenhang in de zorg. Beide doelen zijn uitgewerkt in 5 uitgangspunten: De vraag van de cliënt staat centraal Er bestaat een aanspraak op jeugdzorg Er is één centrale, herkenbare toegang tot de jeugdzorg BJZ AMK, gezins voogdij en jeugdreclassering zijn geïntegreerd in BJZ Zorg wordt gecoördineerd door een casemanager 9.

De ouders hebben de verantwoordelijkheid en de regie, de hulp moet in eigen omgeving zijn, er moet preventie en ondersteuning worden gegeven, er moet maatwerk worden geleverd in de ondersteuning en minder snel medicatie worden gegeven bij jeugd. De gemeente zal de jeugdreclassering en de jeugdbescherming uitvoeren, waaronder de werkzaamheden van het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling AMK.

Toegang toegankelijk en laagdrempelig, huiselijk geweld voorkomen door ketenaanpak, professionals en jeugdigen moeten makkelijk advies kunnen vragen, intensieve samenwerking met scholen die passend onderwijs moeten geven en jeugdigen die beperkt zijn moeten ondersteuning krijgen. Voorliggende voorzieningen, zorgaanbieders, instellingen gesloten jeugdzorg en Bureau jeugdzorg.

Centra voor jeugd en gezin: Een goede samenwerking tussen instanties is erg belangrijk. In het CJG zijn de volgende onderdelen geregeld: Afhankelijk van de keuze van de gemeente voor de inrichting van de integrale aanpak, in het wetsvoorstel Wet zorg voor jeugd, veranderen de taken en bevoegdheden van het CJG. Raad voor de kinderbescherming: Jeugdstrafzaken tot 18 jaar 3.

OTS en machtiging uithuisplaatsing Rechter sector familierecht: In het verzoek moet worden gemeld om welke justitiële kinderbeschermingsmaatregel wordt verzocht. Instellingen voor gesloten jeugdzorg: Beperkte maatregelen moeten in het hulpverleningsplan staan.

De wet geeft ook een mogelijkheid tot verlof. Verlof wordt alleen verleend als een gedragswetenschapper die betrokken is bij de behandeling van de jongere het verantwoord vindt. Een rechterlijke machtiging is bij gesloten jeugdzorg altijd verplicht. De jeugdige moet altijd door de rechter worden gehoord en krijgt een advocaat toegewezen omdat hem zijn vrijheid wordt ontnomen. Ook omschrijft het de vorm van zorg.

Samenwerken bij een kinderbeschermingsmaatregel: De Raad dient het verzoekschrift in bij de kinderrechter. Deze rechter kan 2 beslissingen nemen: Het duurt maximaal 1 jaar verlenging is mogelijk. Vrijwillig in overleg met ouders of gedwongen via rechterlijke machtiging op verzoek BJZ of Raad indicatiebesluit nodig.

Herstel is alleen mogelijk als de gronden voor de maatregel er niet meer zijn en er sprake is van een veilige thuissituatie. Als één ouder ontheven wordt krijgt de andere ouder het gezag alleen. Worden beide ouders ontheven dan wordt er een voogd aangesteld. De ouders kunnen niet zelf om een ontzetting verzoeken: Ouder is onwaardig om gezag uit te oefenen straf op verwijtbaar gedrag ouder.

Kan voor een of beide ouders gelden. De rechter spreekt de ontzetting uit als dit voor het belang van het kind noodzakelijk is. Verder moet een van de volgende gronden aanwezig zijn in de opvoedingssituatie.

De rechter moet in zijn beslissing tot ontzetting expliciet vermelden op welke gronden hij de beslissing neemt: Gezag bij VOTS is beperkt. BJZ is een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en de beslissingen over het al dan niet indiceren van zorg zijn beschikkingen in de zin van die wet. Tegen de volgende beslissingen kan bezwaar worden gemaakt: Wordt het bezwaar ongegrond verklaard dan kan beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.

Beginselen van behoorlijk bestuur: De organisatie moet de werkwijze van de klachtencommissie schriftelijk vastleggen en een klachtenreglement vaststellen.

Commissie beoordeelt of een klacht gegrond of ongegrond is. Is de belanghebbende het niet eens met de beslissing dan kan hij beroep instellen bij de provinciale klachtencommissie.

Bij een aantal beslissingen mogen de jeugdigen van 12 jaar en de ouders hun mening kenbaar maken. Enkele beslissingen bieden de ouders wel een beroepsmogelijkheid. Zo is tegen alle beslissingen tot uithuisplaatsing, schorsing en voorlopige voogdij beroep bij een civiele burgerlijke rechter mogelijk. Hoofdstuk 10 Gezondheid Hij kan bijvoorbeeld een wilsverklaring opstellen. Dit zelfbeschikkingsrecht vloeit voort uit een tweetal belangrijke individuele grondrechten: Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer geheimhoudingsplicht 2.

De onaantastbaarheid van het lichaam Sommige handelingen mogen alleen door beroepsbeoefenaren worden uitgevoerd. Dit zijn verloskundige handelingen, het onder narcose brengen, heelkundige handelingen waarbij de samenhang van lichaamsweefsel wordt verstoord en kunstmatige bevruchting. De wet regelt het tuchtrecht voor de gezondheidszorg. Verricht een onbevoegde toch een van deze handelingen dan is hij strafbaar.

Patiënt kan hem aansprakelijk stellen. Bij zowel bewindvoering als mentorschap blijft de patiënt zelf handelingsbekwaam voor het verrichten van de andere rechtshandelingen. Mentorschap is een beschermingsmaatregel. Mentorschap wordt aangewezen door een kantonrechter. De taak van de mentor eindigt bij het opheffen van de maatregel op verzoek van de patiënt of de familie door de kantonrechter.

Bij een persoon van 12 tot 15 jaar zijn dit de ouders en de minderjarige. Als de ouders geen toestemming geven, maar de minderjarige volhoudt, volgt men de minderjarige. Is er sprake van een ernstig nadeel voor de jeugdige dan is er geen toestemming van ouders nodig.

Iemand die 16 jaar of ouder is mag zelf de behandelingsovereenkomst tekenen. D machtiging op verzoek patiënt: Opname via een indicatiebeoordeling: Hierover moet overleg plaatsvinden tussen de patiënt, huisarts en de behandelende psychiater. De patiënt of vertegenwoordiger moet instemmen. Gebeurt dit niet dan wordt er toch een plan opgesteld voor het geval het later nodig is.

Er zijn twee verschillende zelfbindingsverklaringen: De omstandigheden van opname moeten beschreven zijn in de zelfbindingsverklaring. Ook is het psychiatrisch ziekenhuis vermeld waaraan patiënt is verbonden en waar de verklaring samen met de behandelend arts is opgesteld. De wijze van behandeling is ook omschreven.

De duur van opname is maximaal 6 weken. Dit kan steeds voor een periode van 1 jaar. Er zijn middelen en maatregelen die de vrijheid beperken. Het doel is om snel te kunnen ingrijpen bij gevaar. In de Wet Bopz staan de volgende maatregelen: Deze maatregelen moeten wel worden opgenomen in een dwangmiddelregister en worden vermeld in het medisch dossier.

De patiënt heeft het recht om bezoek te ontvangen, zich te bewegen in en rond het ziekenhuis, post te verzenden en te telefoneren. Deze rechten kunnen ook beperkt worden. Dit is alleen mogelijk als de gezondheidstoestand van de patiënt lijdt onder het contact, om strafbare feiten te voorkomen en als door het contact de orde wordt verstoord.

Verlof kan worden ingesteld als het gevaar is geweken. Een kortdurend verlof is maximaal 60 uur. Een verlof langer dan 60 uur mag maximaal 2 keer per jaar en voor niet langer dan twee weken worden gegeven.

Aan de patiënt wordt volledig ontslag verleend: Patiënt kan zijn beklag direct doen bij de behandelend hulpverlener of instelling. Patiënt moet schriftelijk en mondeling worden geïnformeerd over de klachtenregeling en de aanwezigheid van een klachtenfunctionaris. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector geldt ook voor cliënten binnen de Wet Bopz. Het doel is om een laagdrempelige klachtenregeling voor de patiënt te verzorgen en om de rechtspositie van de cliënt te versterken.

Ook wil deze wet gevoelens van onvrede weg nemen. Er kan geklaagd worden over onjuiste behandeling of een onbeleefde bejegening. De klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie die uit 3 leden bestaat. De voorzitter mag niet werkzaam zijn bij de zorgaanbieder. In de Wet Bopz is een speciale klachtenregeling opgenomen, die inhoudt dat een patiënt over een aantal typische Bopz-besluiten een klacht kan indienen bij het bestuur van de instelling.

Dit bestuur moet binnen 2 weken een beslissing nemen. De onderwerpen waarover onder meer een klacht kan worden ingediend zijn: Ook is er tuchtrecht op grond van de Wet BIG. Het doel van deze wet is de kwaliteit van medische beroepsbeoefening bewaken. Het tuchtcollege beoordeelt of de persoon tegen wie de klacht is ingediend is tekortgeschoten in de zorg.

Schadevergoeding via de burgerlijke rechter Fouten kunnen leiden tot materiële schade of immateriële schade. Een zorgverlener kan worden aangesproken op grond van onrechtmatige daad. De patiënt kan de zorgverlener met wie hij een geneeskundige behandelingsovereenkomst heeft gesloten, betichten van een toerekenbare tekortkoming als er een fout is gemaakt.

Hij kan dan de zorgverlener of instelling aanspreken. De patiënt moet aantonen dat er sprake is van een verwijtbare fout of tekortkoming en dat dit de oorzaak van de schade is. Hoger beroep en cassatie mogelijk. Schadevergoeding via de Geschillencommissie Zorginstellingen De ingediende klacht moet op geld waardeerbaar zijn. De procedure duurt ongeveer 3 maanden. De GCZ neemt het verzoek niet in behandeling als er tussen patiënt en de zorgorganisatie nog geen overleg heeft plaatsgebonden en als er al een procedure loopt.

Een voordeel is dat juridische bijstand is toegestaan maar niet voorgeschreven en dat er weinig procedureregels zijn. Getuigen kunnen bij deze schadevergoeding door beide partijen worden ingeschakeld.

Bij deze uitspraak is er geen beroep mogelijk. Hoofdstuk 11 Werken Het bestaan van een arbeidsovereenkomst heeft 4 belangrijke rechtsgevolgen: De inter nationale regels van het arbeidsrecht zijn van toepassing De algemeen verbindende regels in de collectieve arbeidsovereenkomst zijn van toepassing De inter nationale regels van het socialezekerheidsrecht zijn van toepassing De sector kanton van de rechtsbank is bevoegd om te oordelen over geschillen m.

Als een van deze kenmerken mist, is er geen arbeidsovereenkomst. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. De overeenkomst is nietig als iemand die deze tekent onder de 16 is en geen toestemming van ouders heeft. Wettelijk vermoeden van een arbeidsovereenkomst: Bestaat als een werknemer gedurende 3 maanden elke week zoveel uur werkt.

..

Voor de minder eenvoudig te controleren feiten staat de vernietiging van de erkenning ex artikel 1: Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in kracht van gewijsde is gegaan, wordt de erkenning geacht nimmer gevolg te hebben gehad. Te goeder trouw door derden verkregen rechten worden hierdoor echter niet geschaad artikel 1: De erkenning is absoluut nietig indien de erkenning wordt gedaan: Indien dispensatie is gegeven, kan ook worden erkend.

Ook kan het kind niet twee juridische vaders hebben. Biologisch, juridisch en sociaal ouderschap kunnen echter wel tegelijkertijd verschillen. Inmiddels is er een voorbereiding een wetsvoorstel met betrekking tot het duomoederschap, dat het mogelijk maakt dat de vrouwelijke partner van de moeder van het kind medemoederschap verkrijgt als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Een twaalfjarige meisje dat van een kind bevalt wordt wel juridisch moeder. In de praktijk houden ambtenaren een minimumleeftijdverschil van twaalf jaar aan, al vinden per gemeente afwijkingen plaats. Er zal dan in concrete een afweging moeten plaatsvinden tussen de strijdende rechten. De erkenning is een rechtshandeling. Daarom is handelingsbekwaamheid vereist. Dat wordt wel wenselijk geacht in die situaties dat een kind geboren wordt binnen een lesbische relatie. Aan het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht zijn naar huidig recht geen afstammingsrechtelijke gevolgen verbonden.

Wanneer een kind wordt geboren binnen een relatie van twee vrouwen kan de vrouwelijke partner van de moeder het kind niet erkennen.

Zij kan slechts door adoptie juridisch moeder worden van het kind. Adoptie werkt met terugwerkende kracht tot aan de geboorte. Voor wat betreft het gezamenlijk gezag van de moeder en haar vrouwelijk partner over het kind voorziet artikel 1: Een Kamermeerderheid ging akkoord met de motie van Pechtold, waarin werd voorgesteld dat de rechtsfiguren erkenning en ouderschap van rechtswege ook voor de duomoeder open zouden moeten staan.

Hierop heeft het kabinet een commissie ingesteld om te onderzoeken op welke andere wijze dan door adoptie het ouderschap van de duomoeder op eenvoudige wijze kan worden verkregen. De conclusie van de commissie is dat daartoe juridisch twee mogelijkheden bestaan: Het is te verwachten dat de rechter de wens van de moeders om het kind te erkennen zwaarder zal laten wegen dan die van de biologische vader, aldus de commissie.

De commissie heeft bij haar overwegingen twee uitgangspunten gehanteerd: Daarbij werden in de jurisprudentie twee situaties onderscheiden: Daarvan is slechts sprake indien de moeder geen enkel te respecteren belang bij haar weigering heeft.

De vader zal dit moeten bewijzen. In een dergelijk geval kan misbruik van bevoegdheid aangenomen worden wanneer de moeder, in aanmerking genomen de onevenredigheid tussen de belangen van de vader bij de erkenning en de daartegenover staande belangen van de moeder in redelijkheid niet tot het weigeren van de toestemming had kunnen komen. Indien de moeder door te weigeren in erkenning door de vader toe te stemmen haar bevoegdheid misbruikt en daarenboven toestemming tot erkenning verleent aan een andere man, met geen ander doel dan om aan de vader verwezenlijking van diens uit artikel 8 lid 1 EVRM voortvloeiende aanspraak op erkenning te onthouden, dan staat deze bepaling eraan in de weg die toestemming als een rechtsgeldige aan te merken, hetgeen meebrengt dat de met zodanige toestemming gedane erkenning ingevolge het bedoeld in artikel 1: Dus niet de biologische vader, maar de verwekker.

Een donor kan op dit artikel dus geen beroep doen. Als de vrouw weigert haar medewerking te verlenen aan het door de rechtbank bevolen onderzoek naar de afstamming van de minderjarige, dan kan hieraan de conclusie worden verbonden dat de man geacht wordt de verwekker te zijn, mits geen feiten en omstandigheden aanwezig zijn die aanknopingspunten geven voor het oordeel dat erkenning in strijd is met de belangen van de minderjarige.

Ook het kind zelf kan, op grond van het feit dat de erkenner niet zijn biologische vader is, bij de rechtbank een verzoek indienen tot vernietiging van de erkenning, tenzij de erkenning tijdens zijn meerderjarigheid heeft plaatsgevonden.

Overigens wordt er in de rechtspraktijk redelijk soepel omgegaan met deze termijn, als blijkt dat deze termijn geen enkel doel dient en alle belanghebbende het met elkaar eens zijn. Ook het OM kan de erkenning vernietigen, wegens strijd met de Nederlandse openbare orde, indien de erkenner niet de biologische vader is.

Bijvoorbeeld bij schijnerkenningen of erkenningen waarbij het leeftijdsverschil tussen erkenner en kind zo klein is dat de erkenner nimmer de biologische vader kan zijn geweest. Vernietiging van de erkenning heeft terugwerkende kracht artikel 1: De rechtsgevolgen van de terugwerkende kracht zijn — i. Nu heeft de moeder van een kind zonder juridische vader rechtens twee keuzes: Een gerechtelijke vaststelling is zowel mogelijk t.

Voldoende is het verwekkerschap, waarbij de aard van de relatie met die moeder of met het kind niet belangrijk is. Family life tussen de moeder en de verwekker van haar kind of tussen het kind en diens verwekker is niet vereist. Een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is niet-ontvankelijk, indien: Een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kan worden verzocht door de moeder of door het kind. Voor de moeder geldt een termijn van vijf jaren na de geboorte van het kind of binnen vijf jaren na de dag waarop de identiteit en de woonplaats van de verwekker bij de moeder bekend zijn geworden.

Voor het kind geldt geen termijn. De vaststelling werkt terug tot op het moment van de geboorte van het kind. KI is de methode, waarbij op het juiste moment van de ovulatie van een vrouw zaadcellen d. De bevruchting zelf geschiedt op natuurlijk wijze, namelijk in het lichaam van de vrouw.

Wanneer het zaad afkomstig is van de echtgenoot of eigen partner van de vrouw, spreekt men van homologe inseminatie KIE. Inseminatie met sperma van een donor, wordt ook wel aangeduid als heterologe inseminatie KID.

Intra Uteriene Inseminatie hierna: In-vitrofertilisatie ivf is een bevruchtingsmethode waarbij eicellen bij de vrouw worden verwijderd door middel van een punctie of aspiratie om vervolgens buiten het lichaam van de vrouw in vitro dus in glas te worden bevrucht. Aan de eigenlijke ivf-behandeling gaat een hormonale stimulatie van de eierstokken vooraf. Er zijn verschillende manieren om bevruchting middels eiceldonatie vorm te geven. De maximumleeftijd voor IVF ligt in Nederland momenteel op jaar.

Dit laat onverlet dat vrouwen boven deze leeftijd een ivf-behandeling in het buitenland kunnen ondergaan. Dat betekent dat voor het uitvoeren van de in-vitrobevruchting een vergunning vereist is. Met de huidige regelgeving is geen mogelijkheid voor commerciële klinieken om ivf uit te voeren. Een draagmoeder draagt en baart een kind ten behoeve van een derde en heeft zich daartoe tegenover die derde verplicht, veelal door middel van een daagmoedercontract. Draagmoederschap kan globaal worden onderscheiden naar de volgende vormen: Dikwijls wordt hierbij gebruikgemaakt van het sperma van de wensvader, terwijl het genetisch materiaal van de draagmoeder zelf afkomstig is.

Het genetisch materiaal is afkomstig van zowel de wensvader als de wensmoeder. Via ivf wordt het — met sperma van de wensvader — bevruchte embryo bij de draagmoeder geïmplanteerd, die de zwangerschap uitdraagt met de intentie om het kind na de geboorte af te staan aan de wensouders. Sedert 1 november is commerciële bevordering van of bemiddeling bij draagmoederschap verboden artikel b en c Sr.

Bij draagmoederschap wordt de draagmoeder — zij bevalt immers van het kind — juridisch moeder van het kind, ongeacht haar afspraken met de wensouder s. Na de afstand van het kind door de draagmoeder, zal deze nog van het ouderlijk gezag over haar kind moeten worden ontheven.

Pas na erkenning verkrijgt het kin familierechtelijke betrekkingen met zijn erkenner. Een vrouw — in een lesbisch stel — kan niet erkennen, doch slechts adopteren. Implantatie van embryo kan alleen met toestemming van de eiceldonor en de zaadceldonor. Een weigering van deze toestemming door de man is niet in strijd met artikel 2 en 8 EVRM. Op een verzoek van een levenslange gedetineerde en diens eega om ivf-bevruchting antwoordden de Engelse gevangenisautoriteiten en de Engelse rechters tot in de hoogste instantie dat hierop geen recht bestond.

Aan grondrechten als het recht op respect voor het privéleven, het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en het recht op vrije meningsuiting ligt een algemeen persoonlijkheidsrecht ten grondslag dat mede omvat het recht om te weten van welke ouders men afstamt.

Dit recht is echter niet absoluut. De vraag of het kind recht heeft op inzage van zijn afstammingsgegevens is in het bijzonder van belang bij de toepassing van kunstmatige voortplantingstechnieken als kunstmatige donorinseminatie en embryodonatie. Geschat wordt dat sinds ruim Hierin wordt onder andere bepaald, dat de instellingen de gegevens over de donor en de bevruchte vrouw moeten vastleggen. Deze gegevens kunnen worden verstrekt aan: Deze gegevens worden eveneens verstrekt indien zwaarwegende belangen van de verzoeker dat vereisen.

Uiteraard zullen aan die kennis geen rechtsgevolgen gekoppeld mogen worden, indien de donor in een door het ministerie van VWS daartoe goedgekeurde instelling spermabank of ziekenhuis gameten afstaat voor anderen. Uit de praktijkervaring in Zweden met de opgeheven anonimiteit van spermadonoren blijkt, dat het aantal donoren in Zweden na opheffing in weliswaar is verminderd, maar dat zich thans een ander soort spermadonor aandient, namelijk een donor die zelf kinderen heeft en die beseft wat het voor anderen kan betekenen om kinderloos te zijn.

Met de inwerkingtreding van de Wet donorgegevens per 1 juni is de mogelijkheid voor donoren die ei- of zaadcellen afstaan voor kunstmatige bevruchting om anoniem te blijven grotendeels vervallen. Vanaf bewaart de Stichting Donorgegevens verschillende soorten gegevens: Voor kinderen jonger dan twaalf jaar kunnen de ouders dat doen; - Persoonsidentificerende gegevens kunnen donorkinderen pas vanaf hun zestiende jaar krijgen.

Voor het verstrekken van deze gegevens moet de donor schriftelijk toestemming geven. Als de donor inmiddels is overleden, kan de naaste familie hierover beslissen. Als een donor geen toestemming geeft voor het bekendmaken van zijn persoonsgegevens, dan mag de Stichting Donorgegevens de belangen van de donor en het kind tegen elkaar afwezen.

Als de belangen van het donorkind zwaarder wegen, worden de gegevens alsnog verstrekt. De donor kan bij de Stichting Donorgegevens bezwaar maken tegen de voorgenomen verstrekking van zijn persoonsgegevens. Verstrekking van de gegevens gebeurt pas nadat de beslissing op het bezwaar onherroepelijk is geworden.

Als belangrijke argument voor invoering werd aangevoerd dat er behoefte bestond aan verdergaande bescherming van pleeggezinnen tegen ongewenste gezagsaanspraken van de oorspronkelijke ouders kinderbeschermingsgedachte. Nu is het doel voornamelijk om de nood van kinderloosheid te lenigen. De adoptie in de westerse cultuur heeft haar wortels in het Romeinse recht. Ook in andere tijden is adoptie mogelijk geweest, zoals tijdens in de Verenigde Nederlanden en dan met name in Friesland.

En tijdens de overheersing door Napoleon. Tussen en was het echter verboden. Door verschillende oorzaken overwon het pleidooi voor invoering van de adoptie in ons recht, zoals: Alleen Nederland en Portugal kenden geen adoptiewetgeving.

Cloeck, Adoptie als vraagstuk van kinderenbescherming, in Cloeck stelde voor dat adoptie mogelijk moest worden als maatregel van bescherming: Deze verandering blijkt in het bijzonder uit de volgende wijzigingen: Sedertdien was het mogelijk dat de overlevende aspirant adoptiefouder die termijn volmaakte. Thans geschiedt dit door eenpersoonsadoptie. Voor de stiefouderadoptie gleden minder zware criteria dan bij de gewone adoptie. Wat hieronder wat verstaan wordt overgelaten aan de rechter.

Aan het vereiste van kennelijk belang is per 1 april toegevoegd dat op het tijdstip van het verzoek tot adoptie vaststaat en voor de toekomst redelijkerwijze te voorzien is, dat het kind niets meer van zijn ouder s in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft.

Indien met gezamenlijk gezag ex artikel 1: Dit opdat het kind op latere leeftijd niet geconfronteerd zou worden met een onverwachte ontdekking. Statusvoorlichting op de juiste leeftijd kan een latere identiteitscrisis bij het kind voorkomen. Maar ook andere belangen spelen bij de statusvoorlichting een rol, zoals juridische de mogelijkheid van herroeping , medische, pedagogische enzovoorts.

Ook in de rechtspraak is aanvaard dat statusvoorlichting als een wezenlijke taak van de ouders en als onderdeel van het ouderlijk gezag moet worden gezien. De ouderbeleving bij het kind is primair. Door de statusvoorlichting mag de zekerheid van de adoptiefouders en het kind niet worden aangetast. Het niet willen voorlichten is begrijpelijk, maar niet verstandig.

De informatie over de biologische ouders mag niet onnodig negatief zijn, maar ook weer niet al te geromantiseerd zijn. De voorlichting aan het kind moet geleidelijk gebeuren, bijvoorbeeld vanaf het zesde levensjaar. Of een eventuele confrontatie van het kind met zijn biologische ouders gewenst is moet steeds in het concrete geval worden bezien.

Indien er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden kan artikel 8 EVRM een terzijdestelling van dit artikel rechtvaardigen. Naarmate het kind ouder is, zal de rechter meer rekening houden met het standpunt van het kind. Als extra waarborg dat een adoptie niet tegen de wil van het oudere adoptief kind plaatsvindt heeft de wetgever een vetorecht voor minderjarige vanaf twaalf jaar en ouder voor De rechtspositie van het jonge kind is sinds aanzienlijk versterkt, zodat de adoptiewetgeving op dit punt in overeenstemming is gebracht met artikel 12 IVRK.

Daarmee is nu de termijn bij éénouderadoptie gelijk gesteld aan de verzorgingsduur door de partner van de ouder. In het geval van adoptie door twee personen tezamen geldt eveneens de eis, dat zij het kind gedurende ten minste een jaar hebben verzorgd en opgevoed. Wordt een kind geboren in een lesbische relatie, dan kan de vriendin van de moeder onmiddellijk een verzoek indienen tot adoptie van het kind.

Een verzorgingstermijn is hier niet vereist artikel 1: Bij adoptie door twee personen geldt als extra vereiste dat de verzoekers ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met elkander moeten hebben samengeleefd.

Dit geldt niet voor partneradoptie. Er bestaat sinds geen maximumgrens meer. Uiteraard kan een vergevorderde leeftijd wel een contra-indicatie vormen voor de adoptie.

In de jurisprudentie is de ondergrens meer dan eens verschoven. De rechter doet dit echter alleen indien dit in het belang is van het kind.

Slechts een maatregel van kinderbescherming kan deze bevoegdheid ontnemen of beperken. De toewijzing van een adoptieverzoek kan dan ook alleen maar plaatsvinden indien de eigen ouders kennelijk niet in staat of niet bereid zijn hun kind te verzorgen en op te voeden. Ouders moeten dan ook toestemming geven voor adoptie. De wet kent dit vetorecht alleen toe aan de juridische ouders, dus de ouders die tot het kind in een familierechtelijke betrekking staan artikel 1: Louter biologische ouders behoeven dus geen toestemming te geven en kunnen zich dus ook niet verzetten tegen adoptie, aldus de wet.

EHRM Keegan De Ierse adoptiewetgeving maakt — evenals in Nederland — adoptie mogelijk zonder medeweten of toestemming van de verwekker. Keegan had een relatie gehad met een vrouw. Beiden wilden een kind. De vriendin van dhr. Korte tijd later werd de relatie — nog voor de geboorte van het kind — beëindigd.

Keegan had zijn kind slechts één keer gezien en wel in het ziekenhuis een dag na de geboorte. Na de geboorte plaatste de moeder haar kind bij pleegouders met het oog op adoptie. Het Hof concludeerde dan ook dat adoptie zonder medeweten of toestemming van de verwekker moet worden gezien als een ongeoorloofde inbreuk op het family life van de verwekker.

Het belang van het kind om door de adoptanten te worden geadopteerd zal toenemen, naarmate het kind langer door de adoptanten is verzorgd en opgevoed. Het vetorecht van de ouder tegen de adoptie zal daardoor in kracht afnemen. De rechter kan aan de tegenspraak van ouder voorbijgaan, indien: Doen zich de in lid 2 genoemde voorwaarden niet voor, dan hebben de ouders een absoluut vetorecht, behoudens uiteraard dat dit vetorecht niet mag worden misbruikt.

Overigens, de minderjarige moeder kan vanaf haar zestienjarige leeftijd aan de kinderrechter vragen om vervroegde meerderjarigheid artikel 1: Deze bepaling vindt nog maar zelden toepassing, nu adoptie van Nederlandse kinderen slechts sporadisch plaatsvindt.

De rechter moet toetsen of de partneradoptie in het kennelijk belang is van het kind, waarbij zeer grote terughoudendheid moet worden betracht bij het voorbijgaan aan de bezwaren van de niet met het gezag belaste ouder. BW een meer proportioneel middel zijn. In het bijzonder indien één ouder stelselmatig uit het gezin van de met het gezag belaste ouder en het kind is geweerd kan er juist reden zijn om, ook al is aan het vereiste van artikel lid 2 sub a BW voldaan, niet akkoord te gaan met partneradoptie.

De rechtbank kan daarom bepalen dat de omgang tussen de oorspronkelijke ouder en diens kind behouden blijft artikel 1: Sinds 1 april mag een paar van gelijk geslacht een kind adopteren. Voorheen mocht dit niet, omdat adoptie beschouwd kon worden als afstammingsrecht en een kind maar één vader en maar één moeder kan hebben. Gezag De adoptiefouders krijgen het gezamenlijk gezag over het kind. Dat geldt ook voor de partneradoptie, mits beide partners met elkaar gehuwd zijn artikel 1: Aansprakelijkheid De aan het gezag gerelateerde wettelijke aansprakelijkheid van de oorspronkelijke ouders o.

Na de adoptie berust deze aansprakelijkheid bij de adoptanten. Naam Indien het kind door adoptie in familierechtelijke betrekking komt te staan tot beide adoptanten van verschillend geslacht, die met elkaar zijn gehuwd, dan verkrijgt de kind de geslachtsnaam van de vader, tenzij adoptanten ter gelegenheid van de adoptie verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de adoptiefmoeder zal hebben artikel 1: In geval van eenpersoonsadoptie verkrijgt het kind de naam van de adoptiefouder.

Het kind behoudt ook dan niet zijn oorspronkelijke geslachtsnaam. In alle andere gevallen behoudt het kind zijn geslachtsnaam, maar kunnen de ouders kiezen voor de achternaam van een van hen, of bij partneradoptie voor de achternaam van de nieuwe ouder.

Jongeren van zestien jaar of ouder kunnen op de adoptiezitting zelf verklaren van welke adoptiefouder zij de geslachtsnaam willen hebben artikel 1: De voornamen van het kind blijven bij de adoptie hetzelfde, maar wijziging kan bij de rechtbank worden verzocht. Zij de voornamen van het kind niet bekend, dan stelt de rechter, nadat hij de adoptanten en het kind, indien dat twaalf jaar of ouder is, heeft gehoord, bij de adoptiebeschikking tevens een of meer voornamen vast artikel 1: Erfrecht Het kind verkrijgt in de adoptiefamilie eenzelfde erfrechtelijke positie als andere juridische kinderen, zoals ook het recht op de legitieme portie artikel 4: Kosten levensonderhoud De adoptiefouder worden onderhoudsplichtig artikel 1: De onderhoudsplicht van de oorspronkelijke ouder s komt door de adoptie te vervallen.

Kinderen van geadopteerde De kinderen van de geadopteerde worden eveneens bij de adoptie betrokken. Als bijvoorbeeld een ongehuwde moeder wordt geadopteerd, dan treden ook haar kinderen als kleinkinderen in het nieuwe familieverband van de adoptiefouders art. Het Haags Adoptieverdrag heeft tot gevolg dat — binnen de kring der verdragsstaten — een interlandelijke adoptie die voldoet aan de voorwaarden die het verdrag daaraan stelt in principe zal moeten worden erkend, ongeacht het recht dat op de adoptie is toegepast.

Het informatierecht is slechts toegekend aan de juridische ouder. De adoptie heeft rechtsgevolg vanaf de dag waarop de adoptie-uitspraak kracht van gewijsde heeft verkregen artikel 1: De adoptie heeft dus geen terugwerkende kracht. De geadopteerde kan dus niets erven van pleegouders, die voordat de uitspraak kracht van gewijsde kreeg, overleden zijn.

De inschrijving van de uitspraak vindt plaats in het: Een wettig geboren kind kan de wettigheid ook niet bestrijden. Hij was bang voor onedele motieven van of chantage door het adoptiefkind. Uiteindelijk is de herroeping van adoptie op zeer beperkte gronden in de wet geregeld. Na de meerderjarigwording kan slechts het geadopteerde kind zelf een verzoek indienen tot herroeping van zijn adoptie en wel tussen het tweede en vijfde jaar na zijn meerderjarigwording artikel 1: De herroeping heeft haar gevolgen vanaf de dag dat de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan artikel 1: Door herroeping houdt de familierechtelijke betrekking tussen de geadopteerde en zijn kinderen enerzijds en de adoptiefouder s en hun bloedverwanten anderzijds op te bestaan.

De familierechtelijke betrekking die door de adoptie opgehouden had te bestaan, herleeft door de herroeping artikel 1: Kwamen de buitenlandse kinderen aanvankelijk omstreeks ook uit enkele Europese landen o. Oostenrijk en Griekenland , nu komen buitenlandse kinderen vrijwel uitsluitend uit ontwikkelingslanden, voornamelijk uit China en Colombia.

Een andere ontwikkeling is dat het aantal geadopteerde kinderen dat ouder is dan één jaar is toegenomen, omdat de landen van herkomst eerst proberen kinderen in eigen land te plaatsen. Ook het aantal gevallen van partneradoptie is de laatste jaren toegenomen. Er worden sinds enkel jaren steeds meer vraagtekens gezet bij de adoptie van buitenlandse kinderen. Kinderen blijken met het oog op adoptie te worden gekocht of ontvoerd en de benodigde papieren worden vervalst.

Zo zou het kind beter in eigen land door familie of andere vervangende ouders opgevangen kunnen worden, indien de eigen ouders ontbreken. De opneming van een buitenlands kind met het doel van adoptie is uitsluitend toegestaan, indien daarvoor tevoren toestemming is verkregen van de minister van Veiligheid en Justitie Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie; Wobka. Pas in het geval dat het kind uit het buitenland bij de in Nederland wonen Nederlandse aspirant adoptiefouders is ondergebracht en deze ouders aan de gewone vereisten voor adoptie voldoen, kan het verzoek tot adoptie bij de rechter worden ingediend.

Verder is een verblijfsvergunning vereist. In met name islamitische landen kent men niet de adoptie. Een Marokkaanse kafala is echter niet gelijk te stellen met een adoptie naar Nederlands recht en kan dus ook niet als zodanig erkend worden, aldus Rechtbank Utrecht.

Dit gebeurt door het indienen van een daartoe bestemd formulier bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Na ontvangst toetst de Stichting of voldaan wordt aan de voorwaarden. De minister van Veiligheid en Justitie kan hiervan dispensatie geven. Vanaf het tijdstip van het vertrek van het buitenlandse kind naar Nederland zijn de adoptiefouders verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van dat kind als ware het hun eigen kind.

Ook de kosten van terugkeer naar het land van herkomst dienen door de dan ex aspirant-adoptiefouders te worden gedragen. Het moge duidelijk zijn dat aspirant-adoptiefouders een lange weg moeten gaan alvorens zij hun buitenlandse kind in de armen kunnen sluiten. Het is daarom voor sommigen verleidelijk om langs onderhandse of slinkse wegen een kind op te nemen. Om te dit voorkomen kan krachtens artikel 1: Indien is gehandeld in strijd met artikel 2 Wobka kan de kinderrechter een bureau jeugdzorg belasten met de voorlopige voogdij over de minderjarige, tenzij die niet verenigbaar is met het belang van de minderjarige.

Deze voorlopige voogdij eindigt, behoudens eerdere intrekking, op het tijdstip waarop hetzij de voogdij over de minderjarige, dan wel diens verblijf bij de aspirantadoptiefouders aan wie een beginseltoestemming is verleend, een aanvang neemt, hetzij de minderjarige in het land van herkomst wordt teruggeplaatst. De kosten die het bureau jeugdzorg ten behoeve van de minderjarige moet maken, komen ten kosten van degene die het kind in strijd met artikel 2 heeft meegenomen.

Het algemeen criterium is hier dat in het land van herkomst geen aanvaardbare toekomst is weggelegd. Minder gunstige materiële omstandigheden vallen hier niet onder. De procedure verloopt kort samengevat als volgt: De huidige Nederlandse verwijzingsregels en erkenning van buitenlandse adoptiebeslissing zijn voornamelijk ontwikkeld in de jurisprudentie. Dit wordt het zogenaamde cumulatiestelsel genoemd.

Deze cumulatie leidde echter in de praktijk tot een opeenstapeling van voorwaarden en aanpassingsproblemen. Met name in de lagere rechtspraak had men het cumulatiestelsel dan ook deels verlaten dan wel gemitigeerd. Er is een aantal uitzonderingen toegelaten om te voorkomen dat de in het belang van het kind te oordelen adoptie zou stranden. De toets aan het nationale recht van het kind kan bijvoorbeeld beperkt worden tot slechts één aspect.

Adopties die zijn uitgesproken in een land dat is aangesloten bij het Haags Adoptieverdrag worden in Nederland automatisch erkend. Wanneer de adoptie in het land van herkomst wel is uitgesproken, maar het land geen verdragsstaat is, moet een Nederlandse rechter de buitenlandse adoptie erkennen.

Artikel 1 van het Haags Adoptieverdrag noemt als doelen: Het verdrag bevat daartoe gedetailleerde regels voor de toestemming tot adoptie zowel door de ouders als het kind zelf.

Aan degenen die zich met adoptiebemiddeling bezighouden, worden strenge eisen gesteld. Van groot belang is verder de introductie in het verdrag van een stelsel van internationale samenwerking tussen landen van oorsprong en van bestemming.

Hiertoe worden zogenaamde Centrale Autoriteiten ingesteld. De internationale adoptie vindt dus plaats onder het toeziend oog van de Centrale Autoriteit waardoor misbruik kan worden tegengegaan en mislukking kan worden voorkomen. Ten slotte verzekert het verdrag de erkenning van adopties in alle landen, indien die ten minste volgens het verdrag tot stand zijn gekomen.

Ook wordt met het verdrag beoogde de discriminatie van geadopteerde kinderen in het land van bestemming tegen te gaan en te voorkomen dat kinderen in een juridisch vacuüm tussen het land van herkomst en het land van bestemming terechtkomen. Ten slotte moet worden vermeld dat een nieuw Straatsburgs verdrag het Europees adoptieverdrag van vervangt.

Het verdrag biedt aan paren die niet gehuwd zijn, maar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en aan paren van hetzelfde geslacht de mogelijkheid om gezamenlijk een kind te adopteren. De erkenning als bedoeld in artikel 6 en 7 Wca artikel BW houdt tevens de erkenning in van: Ingeval de adoptie in de staat waar zij plaatsvond niet tot gevolg heeft dat de voordien bestaande familierechtelijke betrekkingen worden verbroken,mist de adoptie ook in Nederland dat gevolg.

In relatie hiertoe zijn al vele rapporten en wetsvoorstellen uitgebracht. Hierbij dient opgemerkt te worden dat adoptie onder toenemende druk staat door het feit dat steeds meer landen hun grenzen sluiten voor het laten adopteren van kinderen uit hun land.

Niet alleen het aanbod neemt af, maar ook de vraag doordat er steeds meer bevruchtingstechnieken zijn gekomen. Uitgangspunt is dat iedere minderjarige onder gezag staat van een meerderjarige.

Dit gezag is gezamenlijk ouderlijk gezag of gezamenlijke voogdij artikel 1: Ook bestaat de variant van gezag door een ouder tezamen met een ander dan een ouder artikel 1: Het gezag van de ouder of voogd eindigt als het kind meerderjarig wordt of als het kind of de gezaghebber overlijdt. Recomendation on parentalresponsibilities 27 februari Ouders moeten zowel de materiële als de immateriële belangen van de minderjarige behartigen.

Als zij daarin falen is de overheid gehouden te interveniëren d. Deze verordening regelt de bevoegdheid van nationale rechters van de EU-lidstaten in de hier genoemde zaken, alsmede de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op deze terreinen van de nationale rechters in andere lidstaten. Het Haagse Kinderontvoeringsverdrag HKOV wil in internationaal verband kinderen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van ontvoering. Tevens wil het HKOV de bescherming van het omgangsrecht verzekeren.

Samenvattend ziet de regeling van het gezag er als volgt uit: Ook een alleenstaande ouder heeft ouderlijk gezag. Gezamenlijk gezag wordt uitgeoefend door een niet-ouder samen met de met het ouderlijkgezag belaste ouder artikel 1: Gezamenlijk gezag kan zowel van rechtswege door geboorte in een geregistreerd partnerschap ontstaan, als via de rechter worden toegestaan. Derden kunnen ten behoeve van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen geen ouderlijk gezag uitoefenen, maar voogdij.

Voogdij wordt uitgeoefend door één persoon die niet een eerstegraads afstammingsrelatie heeft met het kind. Gezamenlijke voogdij wordt uitgeoefend door twee natuurlijke personen die niet een eerstegraads afstammingsrelatie hebben met het kind. Beiden zijn voogd en hebben dezelfde rechten en plichten. Gehuwde ouders Gezamenlijk ouderlijk gezag Van rechtswege verschillend geslacht artikel 1: Gehuwde partners Gezamenlijk gezag artikel Van rechtswege, tenzij.. Gescheiden ouders Gezamenlijk ouderlijk gezag Van rechtswege artikel 1: Gezamenlijk ouderlijk gezag Van rechtswege a.

Vader met partner man- Soms gezamenlijk ouderlijk man gezag mogelijk, namelijk man adopteert artikel 1: Ongehuwde moeder en Moeder alleen ouderlijk juridische vader erkenning gezag artikel 1: Ongehuwde moeder en Moeder alleen ouderlijk vriend in. Ongehuwde vader dus Vader alleen gezag artikel erkenning en vriendin 1: Overlijden van één ouder, Ouder die overblijft oefent andere ouder met gezag blijft ouderlijk gezag alleen uit achter artikel 1: Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte lid 4.

Het is opmerkelijk dat het gezag dat uitgeoefend wordt door een ouder tezamen met een ander dan een ouder toch wordt aangeduid als ouderlijk gezag lid 5. Dit betekent in elk geval dat de rechten en plichten die verbonden zijn aan het gezamenlijk gezag voor de ouder en de partner in beginsel dezelfde zijn als die van het gezamenlijk gezag van twee ouders. Onbevoegd tot gezag kan tevens gelden voor degene ten behoeve van wie mentorschap is ingesteld artikel 1: Als van beide ouders die samen het gezag uitoefenen één ouder onbevoegd is, oefent de andere oudere alleen het gezag over de kinderen uit artikel 1: Als de grond van de onbevoegdheid wegvalt, herleeft het gezamenlijk gezag van rechtswege.

Indien beide ouders onbevoegd zijn benoemd de familiesector van de rechtbank een voogd over de minderjarige n. Hetgeen geldt voor onbevoegdheid is ook van toepassing op de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid van één of beide ouders het ouderlijk gezag uit te oefenen of als het bestaan van de verblijfplaats van de ouders onbekend is artikel 1: Van onmogelijkheid is sprake als de ouder volstrekt niet bij machte is voor het kind te zorgen.

Gedurende de tijd dat deze omstandigheden zich voordoen, is het ouderlijk gezag geschorst. Niet in alle gevallen dat de grond voor de schorsing is weggevallen, zal het ouderlijk gezag automatisch herleven.

De rechter moet overtuigd zijn dat het kind wederom aan de ouder mag worden toevertrouwd artikel 1: De wet stelt dat het ouderlijk gezag de plicht en het recht van de ouders omvat zelf hun minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden artikel 1: Hieronder wordt in elk geval verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van diens persoonlijkheid.

In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe lid 2. Het tweede lid geldt ook voor de voogd en voor derden, bijvoorbeeld pleegouders, die een minderjarige verzorgen en opvoeden zonder dat zij het gezag hebben artikel 1: Het eerste lid is niet van toepassing op de voogd omdat die 'slechts' de plicht heeft ervoor te zorgen dat de minderjarige wordt verzorgd en opgevoed artikel 1: Van gezamenlijke voogden wordt verwacht dat zij wel zelf hun pupil verzorgen en opvoeden artikel 1: Het vierde lid geeft het kind na de scheiding het recht om een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

Met het klimmen van de jaren neemt de omvang van de zeggenschap van de gezagsdrager s af en neemt de eigen inbreng van de minderjarige toe. Hij zal steeds meer beslissingen zelfstandig nemen. Deze feitelijke gang van zaken laat zien dat het karakter van het ouderlijk gezag niet absoluut is. De wetgever heeft daarom aan gezagsdragers vrij veel speelruimte gelaten om naar eigen inzicht en op eigen wijze invulling te geven aan het gezag over hun kinderen.

Tegelijkertijd bindt de wetgever in bepaalde opzichten de uitoefening van het gezag aan wettelijke grenzen. Dit kan zowel materiële als immateriële aangelegenheden betreffen. Als een dergelijk belangenconflict tussen ouders en kind het niveau van huis-tuin-en-keukenperikelen te boven gaat, kunnen de belanghebbenden zich wenden tot de kinderrecht of de sector familie van de rechtbank met het verzoek een bijzondere curator te benoemen artikel 1: Het verzoek om een bijzondere curator kan worden gedaan door elke belanghebbende in het conflict artikel Rv.

Voor vermogensrechtelijke geschillen is de kantonrechter de bevoegde rechter. De rechter kan deze beslissing ook ambtshalve nemen. Door het benoemen van een bijzondere curator mengt de rechter zich in het familie- en gezinsleven van het betrokken kind en zijn ouders artikel 8 lid 2 EVRM. Alleen als de benoeming noodzakelijk is in het belang van het kind kan de rechter een bijzondere curator benoemen. Behalve met het belang van de minderjarige houdt de rechter ook rekening met de bijzondere aard van de belangenstrijd.

Bij een positieve beschikking van de rechter is het vervolgens de taak van de bijzondere curator op te treden als de vertegenwoordiger van de minderjarige, zowel in als buiten rechte. Omdat alleen een advocaat in civiele zaken een rekest kan indienen zal in veel gevallen de bijzondere curator een advocaat zijn.

Wordt een ander dan een advocaat benoemd, dan kan deze bijzondere curator zich enkel via een advocaat tot de rechtbank richten. De rechter is in een geding waarin een bijzondere curator optreedt, niet bevoegd te beoordelen of benoeming door de rechter terecht is geschiedt. Hij moet dus de bijzondere curator aanvaarden als de procespartij, die handelt voor de minderjarige.

Als een reactie op het belangenconflict spoedeisend is en de benoeming van een bijzondere curator niet kan worden afgewacht, kan de minderjarige zich tot de voorzieningenrechter wenden en om een onverwijlde voorziening bij voorraad vragen.

Hij heeft in dezen recht op rechtsbijstand, waarbij ter bepaling van draagkracht het inkomen en het vermogen van zijn ouders niet in aanmerking worden genomen en hem geen eigen bijdrage wordt opgelegd artikel 2 en 11 Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand. Uit onderzoek blijkt dat er tot voor kort nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de bijzondere curator.

Inmiddels lijkt zich een kentering voor te doen waarbij het opvalt dat ook in gezins voogdijzaken en in zaken waarin pleegouders een rol spelen de rechter een bijzondere curator benoemt.

Het gezag begint van rechtswege bij de geboorte. Wanneer één van de ouders overlijdt, oefent de langstlevende ouder van rechtswege voortaan het gezag alleen uit artikel 1: Na echtscheiding blijven beide ouders in beginsel gezamenlijk met ouderlijk gezag belast. Alleen indien een of beide ouders daarom vragen kan de rechtbank bepalen dat het gezag over de kinderen aan één van hen alleen toekomt. Het leidend criterium voor de rechter is of: Ook jongeren vanaf twaalf jaar of die tot een redelijke waardering van hun belangen ter zake in staat zijn, kunnen de kinderrechter te dezen om een beslissing vragen artikel 1: Omdat de kinderrechter vervolgens ambtshalve een beslissing neemt wordt in dit verband, net als in het omgangs-, informatie- en consultatierecht, wel gesproken over een informele rechtsingang van de minderjarige.

Dat één ouder het gezag over één kind krijgt, houdt niet in dat één ouder het geval over alle kinderen uit het gezin krijgt. Het komt ook voor dat de gewezen echtgenoten opnieuw met elkaar huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Als onmiddellijk daaraan voorafgaande één van de ouders het gezag over de minderjarige kinderen uitoefende, herleeft van rechtswege het gezamenlijk ouderlijk gezag artikel 1: Dit geldt niet als een ouder onbevoegd is tot het gezag of daarvan is ontheven of daaruit is ontzet dan wel het gezag gezamenlijk met een ander dan de ouder uitoefent.

Deze ouder kan wel de rechtbank verzoeken hem het gezag op te dragen. De rechter gaat hier positief op in, tenzij er gegrond vrees bestaat dat bij honorering van het verzoek de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd artikel 1: Dit geldt slechts in geval van een geregistreerd partnerschap van een vrouw met een man en niet bij een partnerschap van twee vrouwen of twee mannen.

De bepalingen van het gezamenlijk gezag van ouders gelden ook voor hen met uitzondering van artikel 1: Ook ouders die niet met elkaar gehuwd geweest zijn, kunnen samen het gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen. In dat geval werkt het gezamenlijk gezag niet van rechtswege vanaf het moment van de geboorte van het kind, maar moet dit door de ouders verzocht worden artikel 1: Hun gezamenlijk verzoek betreft de aantekening van het gezag in het gezagsregister.

De griffier weigert de aantekening als ten tijde van het verzoek: In de rechtspraktijk komt het steeds vaker voor dat het verzoek alleen wordt ingediend door de erkenner, omdat de moeder geen gezamenlijk gezag wenst. Ook wordt door vaders zonder gezag vaan gebruikgemaakt van een beroep op artikel 1: In de praktijk is de bevoegde rechter doorgaans de kinderrechter artikel Rv.

Echter als het geschil het bewind over het vermogen van het kind of de vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen betreft ligt het voor de hand een beroep te doen op de kantonrechter artikel 1: De kinderrechter probeert eerst de ouders alsnog op één lijn te krijgen artikel 1: Hij kan daarin zelf proberen te bemiddelen, maar hij kan ook gebruikmaken van een andere bemiddelaar, zoals de raad voor de kinderbescherming of een mediator.

Als het niet lukt om de ouders op één lijn te krijgen, neemt de kinderrechter een beslissing die in zijn optiek het meest recht doet aan het belang van het kind artikel 1: De rechter kan in zijn beschikking dwangmiddelen opleggen, ook ambtshalve, en bevelen dat onderdelen van deze beschikking met behulp van de sterke arm kan worden ten uitvoer gelegd.

Deze mogelijkheid is vooral van belang na scheiding. De kinderrechter kan tevens de hoofdverblijfplaats van het kind vaststellen.

Ook met betrekking tot het informatie- en consultatierechter van de ouder bij wie het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft kan de kinderrechter regelingen treffen.

Hetzelfde geldt voor informatieverstrekking door derden aan een ouder die niet het gezag heeft. In een aantal situaties betreft dit in beginsel de moeder artikel 1: De vader van het kind, die nimmer samen met de moeder het gezag heft uitgeoefend, kan de familiesector van de rechtbank vragen hem met het ouderlijk gezag te belasten artikel 1: Dit kan de vader zijn die het kind heeft erkend, maar niet louter de biologische vader.

Biologisch vaderschap is zelfs niet voldoende als hij met het kind een nauwe persoonlijke betrekking heeft gehad. De vader kan zowel om het gezamenlijk gezag als om het éénhoofdig gezag vragen. Zijn verzoek om de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten wordt, als de moeder hiermee niet instemt, alleen afgewezen als er een onaanvaardbaar risico is dat het kind daardoor klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen dan wel afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is lid 2.

Ook de moeder kan het verzoek indienen om de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten lid 5. Dit zal het geval zijn indien niet beide ouders het over gezamenlijk gezag eens zijn. Zou dat wel het geval zijn dan is het eenvoudiger om o. Als aanvulling op artikel 1: Wanneer in één van de bovenstaande gevallen de rechter een verzoek om bekleding met ouderlijk gezag van één ouder inwilligt, terwijl tot dat toe de andere ouder het gezag uitoefende, verliest de laatste zijn of haar gezag artikel 1: Ouderlijk gezag na overlijden van één ouder: Wanneer beide ouders het gezag uitoefenen en één van hen overlijdt, oefent de andere ouder daarna van rechtswege het gezag over de kinderen uit.

Dit geldt indien en voor zover de langstlevende ouder op het tijdstip van het overlijden het gezag uitoefent artikel 1: Wanneer één van de ouders alleen het gezag uitoefent en overlijdt moet de rechter in het gezag voorzien artikel 1: Hij doet dit op verzoek van de raad voor de kinderbescherming, de langstlevende ouder of ambtshalve. De rechter kan het gezag aan de overlevende ouder of aan een derde toewijzen. Hierbij kan de rechter voorbijgaan aan de benoeming van een testamentair voogd artikel 1: Heeft de rechter na het overlijden van een ouder een voogd benoemd, dan kan hij te allen tijde zijn beslissing wijzigen en de langstlevende ouder alsnog met het gezag belasten.

Deze moet daartoe dan wel de bevoegdheid hebben en zelf om wijziging vragen o. Hetzelfde is mogelijk indien de aanvankelijke beslissing is genomen op basis van onjuiste of onvolledige gegevens. Ouderlijk gezag na meerderjarigverklaring: Een ongehuwde moeder van zestien of zeventien jaar kan de rechter vragen om meerderjarigheidsverklaring artikel 1: Zonder deze verklaring kan de moeder geen ouderlijk gezag uitoefenen. De kinderrechter kan dit verzoek alleen toewijzen indien hij dat zowel in het belang van de moeder als in het belang van het kind vindt.

Hij zal daartoe de vraag of deze moeder in staat het juridische gezag over haar kind uit te oefenen, inhoudelijk moeten beoordelen. Daarbij ligt het voor de hand dat de raad voor de kinderbescherming hiertoe een onderzoek instelt en dat de ouders van de jonge aanstaande moeder door de kinderrechter gehoord worden. Met de meerderjarigheidsverklaring krijgt de moeder enerzijds alle bevoegdheden en verplichtingen die bij de meerderjarigheidsverklaring horen en anderzijds het ouderlijk gezag, inclusief alle bevoegdheden en verplichtingen die voortvloeien uit het gezag, uitgeoefend door één ouder.

De beschikking van de kinderrechter tot meerderjarigheidverklaring wordt aangetekend in het gezagsregister. Op 1 januari is deze regeling uitgebreid met de mogelijkheid van gezamenlijk gezag van rechtswege van een ouder tezamen met een ander dan een ouder artikel 1: De bepalingen van gezamenlijk gezag zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 1: Op deze vorm van het automatisch verkrijgen van gezamenlijk gezag is ook artikel 1: Dit betekent dat de ouder en de ander bij de geboorteaangifte de geslachtsnaam van het kind kunnen kiezen.

Bij het nalaten daarvan krijgt het kind de geslachtsnaam van de moeder. De niet-automatische verkrijging van gezamenlijk gezag kan slechts worden gerealiseerd als het gezag bij één ouder berust artikel 1: Als het kind in familierechtelijke betrekking staat tot zijn beide ouders kan het verzoek van de met het gezag belaste ouder en de ander slechts worden toegewezen, als: De toekenning van gezamenlijk gezag werkt vanaf dat dag dat de beschikking van de rechter in kracht van gewijsde is gegaan.

Op de gezamenlijke gezagsuitoefening door de ouder en de ander zijn de volgende regels van toepassing artikel 1: Tevens vertegenwoordigen zij samen het kind in burgerlijke handelingen. Om praktische redenen kan een ouder beide taken ook alleen verrichten, mits met toestemming van de andere ouder artikel 1: Als de ouders het onderling niet eens zijn, kunnen zij - alleen of samen - hun geschil voorleggen aan de sector kanton van de rechtbank.

De andere ouder oefent alleen beide taken uit. Deze uitzondering betreft de situatie waarin meerdere kinderen uit een gezin goederen gemeen hebben, maar wegens ontheffing of ontzetting van één van de ouders, onder het gezag van verschillende personen komen. In dat geval kan de rechtbank één van die personen of een derde aanwijzen om over deze goederen tot de verdeling het bewind te voeren. In dit geval zijn de ouders bevoegd rekening en verantwoording te vragen van die bewindvoerder artikel 1: In beginsel moeten beide ouders hierom verzoeken, maar een verzoek hiertoe door één ouder is mogelijk als de andere ouder zich hiertegen verzet.

De ouders moeten met het oog op het bewind over het vermogen van hun kinderen als goede bewindvoerders optreden. Bij slecht bewind kan het kind hen in rechte aanspreken voor vergoeding van de gelede schade artikel 1: Ouders die het ouderlijk gezag uitoefenen, hebben ook het vruchtgenot van het vermogen van hun minderjarige kinderen artikel 1: De betekenis van deze regel is dat de ouders een hoogstpersoonlijk, niet voor vervreemding of beslag vatbaar, recht hebben op de nettoopbrengst van het vermogens van het kind.

De ouders zijn niet verplicht de bedoelde opbrengsten te incasseren. Als een minderjarige bij de ouders inwoont en anders dan incidenteel inkomen uit arbeid geniet, is hij verplicht naar vermogen bij te dragen in de kosten van de huishouding van het gezin, dus tot het betalen van kostgeld. De regels van het vruchtgenot van de ouders en de verplichting van de jongeren naar draagkracht bij te dragen zijn ook van toepassing op een van het gezag ontheven ouder.

De grond voor ontheffing is onmacht of ongeschiktheid van de ouder s. De regels geldt overigens niet indien de andere ouder het gezag uitoefent artikel 1: Dit in een opvallende bepaling, omdat indien beide ouders ontheven zijn, zij beiden het recht op vruchtgenot houden.

BW Ouders - of één van hen - die samen het gezag uitoefenen na scheiding artikel 1: Hiervoor is een rechterlijke beslissing nodig, waartoe ouders zich kunnen wenden tot de rechtbank artikel 1: De rechtbank bepaalt vervolgens wie van de ouders voortaan het gezag over ieder der kinderen heeft.

Dit zal zich voordoen wanneer er sprake is van gewijzigde omstandigheden, waardoor gezamenlijk gezag niet langer het belang van het kind dient, of indien bij het nemen van de beslissing van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

Als de ouders het daar onderling niet over eens worden, kan de rechtbank tegelijkertijd een omgangsregeling treffen. Bij vrijwillige uithuisplaatsing kunnen ouders hun kind eren bij familie onder brengen, maar ook in een pleeggezin plaatsen.

Op 1 november is het 'blokkaderecht' ingevoerd om te voorkomen dat een pleegkind, dat geruime tijd bij pleegouders is verzorgd en opgevoegd, zonder meer door de ouders uit dat pleeggezin wordt weggehaald artikel 1: Dit recht geeft pleegouders de mogelijkheid te voorkomen dat een pleegkind, dat met toestemming van zijn ouders in hun gezin is geplaatst, weer door de ouders wordt teruggehaald.

Voorwaarde is dat het kind één jaar of langer in het pleeggezin woont. Zonder de toestemming van de pleegouders kunnen de ouders hun kind niet terughalen.

Als de pleegouders gebruikmaken van hun blokkaderecht kunnen de ouders de rechtbank vragen hun kind weer te mogen verzorgen en opvoeden. De rechtbank wijst dit verzoek toe, tenzij er gegronde vrees bestaat dat bij terugkeer in het ouderlijk milieu de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd.

Bij afwijzing bepaalt de rechter een termijn van ten hoogste een halfjaar. Binnen deze termijn kan er onderzocht worden of een justitiële jeugdzorgmaatregel op zijn plaats is. Wordt er een verzoek tot een dergelijke maatregel ingediend, dan blijft de beschikking gelden totdat de rechter een beslissing heeft genomen. Pleegouders van een kind dat onder voogdij staat kunnen na een jaar hun pleegkind te hebben verzorgd, ten gunste van henzelf om de voogdij vragen artikel 1: De rechtspositie van pleegouders zal naar verwachting in de nabije toekomst verder worden versterkt door de invoering van de wetsontwerpen over de kinderbeschermingsmaatregelen en de verbetering van de rechtspositie van pleegouders.

Voogdij wordt aangewend als beide ouders of de alleenstaande ouder is overleden, bij vondelingen en als een alleenstaande ouder of beide ouders worden ontheven of ontzet uit het gezag.

De wetgever spreekt geen voorkeur uit over wie voor de voogdij in aanmerking komt. In de praktijk wordt in het geval beide ouders zijn overleden vaak een familielid of een andere goede bekende van de ouders tot voogd benoemd, ook bij testamentaire voogdij. Als de rechtbank een justitiële jeugdzorgmaatregel treft, is de benoeming van het bureau jeugdzorg tot voogd gebruikelijk.

BW ; 2 Datieve voogdij artikel 1: De rechter kan alleen een voogd benoemen als betrokkene, zowel de natuurlijke als de rechtspersoon, zich daartoe bereid heeft verklaard artikel 1: De voogd kan de rechter ook verzoeken hem te ontslaan uit de voogdij artikel 1: Wordt een reeds benoemde voogd onbevoegd tot voogdij, dan ontslaat de rechter hem en vervangt hem door een andere voogd artikel 1: De voogdij eindigt door: De taak van de voogd eindigt als artikel 1: Ook een rechtspersoon kan benoemd worden tot voogd.

De benoeming van een voogd kan aan de familiesector van de rechtbank worden verzocht door bloed- of aanverwanten van de minderjarige, de raad voor de kinderbescherming, schuldeisers of andere belanghebbenden, of ambtshalve artikel 1: Op grond van artikel Rv zal dit steeds de kinderrechter zijn.

Dat de rechter ambtshalve kan optreden wordt hem mogelijk gemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand, die verplicht is aan de rechter kennis te geven van feiten die een voorziening in gezag noodzakelijk kunnen maken artikel 1: Ook een pleegouder kan de rechter verzoeken hemzelf of een bureau jeugdzorg tot voogd te benoemen artikel 1: Het gaat om gevallen waarin het gezag over een minderjarige ontbreekt of waarin het onduidelijk is wie bevoegd is tot het gezag.

Uit de jurisprudentie blijkt dat na het overlijden van de ouder, die alleen het gezag over een minderjarige had, de rechter ambtshalve een tijdelijke voogd kan benoemen, ook al is er sprake van voorlopige voogdij.

Deze tijdelijke voogdij eindigt niet van rechtswege, maar zodra de voogdij een aanvang neemt kan de rechter op verzoek van de voogd de tijdelijke voogd ontslaan artikel 1: De rechter kan ook een tijdelijke voogd benoemen als er een voorziening nodig is wegens artikel 1: Gratis Porno films van Nederlandse Sex Films.

Je zal alle sensuele massage limburg ero massage prive. Sexs filim sexhuis alkmaar Sex Tape is helaas niet meer te zien in Alkmaar. Er zijn 2 bioscopen in. Deze film gaat over het leven van een transgender sekswerker van het platteland , die ook als performer in een bar werkt. Haar baan als trans sekswerker is echter riskant, omdat ze te maken krijgt met seksueel geweld door klanten, welke voornamelijk toeristen zijn.

Seks porno films sexmarkt Je zal alle mogelijke films van Nederlandse Sex Films op Pornozot. Vagina sex leuke sex film. Sexmarkt leiden nederlandse sexvideo.

Estinnes fotos chat with geile sex video pijpsletje · minnares. Sexmarkt leiden porno films video - sextjejer. Ik ben een rijpe vrouw met een perfect lichaam, en ben er lief,ik bied;striptease, relax massage, sex met condoom,en oraal. Porno films gratis kijken sexmarkt leiden. Gratis Leiden sexdate sex films en erotiek foto sexdating.

Beschikbaar voor zou kunnen kijken dit die je. Tantra massage alkmaar gretis porno Tantra massage alkmaar vlaamse porno gratis erotisch chatten gratis gratis porn chat marokkaanse dating site mr-glove. Lekkere Massage Massagesalon Intiem.

We vragen je om Rachella - Prive. Xxvideos porno gratis sex noord holland Prive ontvangst noord holland vind je op mr-glove. Vind of bied uw tweedehands Contact - vrouw zoekt man aan op mr-glove. Deze pagina's zijn niet geschikt voor bezoekers onder de 18 jaar. Ja, ik ben 18 jaar of ouder. Nee, ik ben jonger dan 18 jaar. Om te voorkomen dat u of uw kinderen sex of. Erotische massage zoeterwoude gratis sec films Gratis Porno films van Erotische Massage.

Sex gratis net massage sensuel sex Posted by sex gratis net massage sensuel sex on Sites. Erotische tantra massage video gratis sexvideo s · Erotische massage zoeterwoude mooi vrouw · Massage sensuel sex vrouwen zoeken seks · Tantra massage. Thaise massage zoeterwoude, erotiek amersfoort. Massage met hoogtepunt, amanda gouden kooi sex. Erotische massage zoeterwoude Thaise.

Categories Erotische massage free gratis seks video s. Oude vrouw die ik. Gratis sex met rijpe vrouwen viedeo Ze heeft het juist gekocht rijpe kut. Gratis sex video's en gratis porno video's zoeken, vinden en bekijken - Video site video. Rijpe huisvrouw tong zoent met haar vent op de bank. Ze wordt er supergeil van en begint zijn pik te pijpen. Hij kleed haar dan uit en duwt zijn harde pik diep in haar rijpe kale huisvrouwen kutje en neukt haar net zo lang tot hij al zijn zaad in haar mondje spuit.

Huisvrouw, amateur, milf, mature. Sex and masag sex vodeo gratis Op haar eerste werkdag wordt ze betrapt met twee vingers in haar klant. Op deze manier is Arab Aisha nog nooit betast. Vind je echtgenoot dit wel goed? Dé Tube site van Nederland! Gratis Nederlandse sex films van oa.

Don en Ad, Rijschool69 en Porno Bob. Geheel gratis, uniek in Nederland, kom je?. Massage en seks met vriendin - sex film in categorie Naakte Meisjes en Neuken. Nederlands porno film geile cam chat Geniet van onze gratis live sex chats en ontmoet sexy cam meisjes, jongens en shemales van over de hele wereld. Geweldig hete meiden, blondines, brunettes, BBW, schoolmeisjes, koppels, MILFs, cougars, twinks, beren, ladyboys en meer die allemaal geil zijn en slechts een gratis cam chat van je vandaan zijn.

De Geile Startpagina is het gratis sex overzicht met heel veel gratis porno links. Voor gratis sex en porno komen naar Kutje Porno! Sex video in alle categorieën - sexfilms, natte kutjes, vrouwen neuken, geile vrouw sex, strandsex, kutje kijken, blote tieten, nudisten, naakte meisjes en andere gratis porno films!.

Gretis porn erotische massage paren Gratis Erotische Massage Sexfilms - We zijn de beste in gratis porno, alle gratis Erotische Massage sexfilms en porno van Erotische Massage enkel maar te. Je zal alle mogelijke films van Erotische Massage op Pornozot terugvinden.

Vrouwenliefde massage vol gepassioneerde beelden waarbij de masseuse op verschillende wijze verwend, kijken! Porno tantra massage cam spijkenisse chat thai - mr-glove. Thai massage nuru massage erotic amsterdam Deze sex film heeft de. Lekkerste meid pornofilmpjes Gratis Porno films van Blonde Meiden Neuken. Je zal alle mogelijke films van Blonde Meiden Neuken op Pornozot terugvinden.

Enkel maar hier gratis kwaliteitsporno. Gratis Porno films van Lekkere Meiden. Je zal alle mogelijke films van Lekkere Meiden op Pornozot terugvinden. Twee Aziatische meiden bewerken elkaar. Een verzameling Aziatische meiden met hete kleine kutjes. Wat Aziatische meiden delen. De lekkerste Aziatische meiden strippen voor de cam. Tamtra massage porno video Sex filmpjes over tantra. Dagelijks leuke en geile filmpjes zoals Sensuele tantra piemel massage en Yin yang tantra massage.

Sex clip van Geefme: Erotische tantra massage technieken uit India. Een Indiase vrouw ligt relaxed op haar buik, terwijl een mooie man haar aan het masseren is. Hierna krijg je tips om ook Een mooie, sexy instructie-video opgenomen in een prachtige omgeving: Een rustgevende tantra tempel. Slanke dame giet redelijk. Sensuele tantra piemel massage. Voor iedereen die wat verdieping wil in hun sexleven raad ik aan om een goede tantra workshop te gaan volgen.

Zelf heb ik met mijn ex-partner, ook een mooie indonesische man, een tantra weekend gedaan. En het was echt wel een verdieping op ons seksleven. Amateur prostituees gratis sexdating site Gratis advertenties van ondeugende vrouwen, mannen, koppels, escorts, sexclubs, thuisontvangst adressen, swingers clubs, erotische partys.

Mijn geile vriendin van Lekker gratis adverteren op mr-glove. Gratis advertenties van ondeugende vrouwen, mannen, Rubriek: Aanbieders van betaalde seks of amateur hoeren kunnen gratis adverteren op onze website.

Uw advertentie is binnen 5 minuten geplaatst. Inclusief weblink en afbeeldingen. Erotische films online kostenlose sexvideos Porno gratis films erotische massage bergen op zoom - sekscontact video. Plaats je advertentie gratis online via Speurders. Gratis Sex Videos erotisk massage sthlm vom thaimassage huddinge.

Waarschuwing Dit gedeelte van de site bevat erotisch materiaal. Zoek sex voor thuisontvangst Bergen Bergen op Zoom Ik een. Sex movie kostenlos sex film vedeos Nudist vrouw masturbeert op het strand. Vrouwen stiekem bespioneerd op het strand. Sex video op het naaktstrand. Nudist video op het strand. Zoek vrouw voor sex sexjobs. Betaling in natura Wil je als studentes wel is wat extra???? Vrouw zoekt man advertenties. Op Sexjobs vind je het grootste aanbod vrouwen op zoek naar gratis niet commercieel sexcontact met een man.

Je kan hun fantasie laten uitkomen of gewoon hun extra vriendje zijn. Kies een vrouw uit en geniet van gratis seks!. Vrouw zoekt vrouw advertenties. Hier op Sexjobs vind je het grootste aanbod van vrouwen die op zoek zijn naar sexcontact met andere vrouwen zonder commerciële bedoelingen. Gewoon lekker samen zoenen en elkaars natte kutje strelen.

Bekijk nu de online advertenties!. Vrouw zoekt man voor sex gratis nederlandse sexfilmpjes Bevalt het een beetje wat je ziet? Wat je ziet is wat je krijgt. Ik ben Priscilla een lieve vrouw met Gratis. Ben jij een borstenman? Ik was eigenlijk zomaar aan het zoeken naar de ideale man toen ik Gratis. Vrouw met klasse Vrouw met klasse zoekt. Sex dating vrouw zoekt man vind je op mr-glove. Vrouwtje met een Hallo Lieve Mannen Ik ben een geile Aziatische jongedame,Nederlands sprekend,slank, lang zwart haar, lekker glad geschoren en strakke poes.

Gratis sexcam prive thuisontvangst Thuisontvangst advertenties van geile huisvrouwen en meiden die zin hebben in een sex avontuurtje. Sexjobs heeft het grootste aanbod dames van plezier die aan thuisontvangst en privéontvangst doen. Neem contact met ze op en je hebt vandaag nog een sexafspraak!.

Commerciëlen dienen te adverteren in escort- prive ontvangst op mr-glove. De advertentie mag maximum 5 dagen oud zijn! Telefoon nummers hoeren solomio 18 plus Ook hier Let op: Gevoelens u om te bezoeken door te vertellen hoeren en god weet geest dat sex nummer dating Bergum vrouwen squirtende.

Ze belde aan en ik wist waar 18 plus chat voor kwam. En dan valt het me en ik doop mijn De profielen op hoerenadressen. Mogen erotik Automonteurs Autorijles Betaling in natura Sex solomio erotische massage. Solomio sex chat echt gratis sexdating Solomio is een echte Nederlandse webcamsite waar iedereen gratis aan mee mag doen.

Hier vind je de meest verschillende mensen. Erotisch webcammen is alleen toegestaan op het 18plus-gedeelte! Iedereen mag Houd er wel rekening mee dat dit een chat is voor iedereen en dat het doel geen sexdating is. Solomio ook wel bekend als MiSolo is een online community waar je met mensen uit de hele wereld kan chatten. Solomio sex als onderdeel van Solomio, behoort tot een van de echte Nederlandse webcamsites waar een ieder zich gratis mag aanmelden. Op deze site treft men.

Wil je lekker verwend,ontspanned en genietenvan een rustgevende erotische massage bij mijhet is gratis. Ben ik lelijk genoeg voor jou? Mijn naam is carlijn, 27 jaar en ben niet knap dat weet ik, is er een man die sex met mij ziet zitten? Hoeren in vlaardingen senioren sexchat Free shemale laive utrecht zuid-holland,vlaardingen om gezellig mee chatten, gaan zelfs zitten die.

Erotische sex chat 3. Gratis Video Chat leuke site; arnhem; senioren geschikt alle senioren die zich storten.